Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Zmluva o poskytovaní služieb riskmanažéra

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, SR


poskytovateľ služby:
PLENKALL a.s.
reg. adresa: Macharova 1104/3, 851 01 Bratislava, Slovakia
poštová adresa: P.O.BOX 177, 851 01 Bratislava
tel: (+421) 0917291669(+421) 0917291669; 0944444895; 0907737217; 0239008732;
e-mail: info@plenkall.com; webové sídlo: www.plenkall.com
IČO: 36 706 639, DIČ:SK2022291799;
spoločnosť zapísaná v OR, Mestského súdu Bratislava IIII, Odd. Sa, vl. č. 4018/B
spoločnosť zastupuje: Ing. Miroslav Bezděk, predseda predstavenstva
(ďalej len „poskytovateľ“) na jednej strane

a na strane druhej

Klient,
ktorý prostredníctvom webového sídla www.plenkall.com, podáva žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov - pôžičky, alebo úveru. Identifikácia klienta je podľa údajov uvedených v čestnom vyhlásení.
( ďalej len „klient“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí služby, ktorej cieľom je posúdenie bonity klienta pre poskytnutie pôžičky, úveru, resp. investície. (ďalej len „Zmluva“):


1. Účel zmluvy
Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní služieb, ktorých predmetom je posúdenie bonity klienta v súvislosti s možnosťou získania finančných prostriedkov formou pôžičiek, úverov, resp. investície, ktoré poskytuje veriteľ z vlastných zdrojov, alebo tretia strana. Služba posúdenia bonity, nie je súčasťou nákladov spojených s RPMN úveru, nakoľko sa jedná o samostatný úkon, bez ktorého je možné v opodstatnených prípadoch úver získať, či poskytnúť. V prípade refinancovania, môže byť služba riskmanažéra bezplatná.


2. Predmet zmluvy
Poskytovateľ služby sa zaväzuje posúdiť bonitu klienta na základe údajov, ktoré klient uvedie v Čestnom vyhlásení (príloha č.1) a v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve.
Klient sa zaväzuje poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na posúdenie jeho bonity a bude akceptovať rozhodnutie, ktoré bude vydané na základe posúdenia bonity risk manažérom. Pre komunikáciu bude použité elektronická pošta, ktorá bude archivovaná a kedykoľvek prístupná klientovi v elektronickej dokumentácii, ktorá je koncipovaná ako archívna a je uložená na trvanlivé médium. Táto dokumentácia je uložená na šifrovaných serveroch a prístup je možný len po prihlásení sa na účet klienta zadaním príslušných údajov. V tejto dokumentácii budú klientovi poskytnuté aj  "Štandardné informácie o  úvere" (príloha č.2)
 Tieto údaje nie sú verejne prístupné.
Za takto poskytnutú službu zaplatí klient preddavok - zálohový poplatok za spracovanie žiadosti. Tento je úhradou za poskytnuté služby Poskytovateľom v zmysle zmluvných podmienok a bude zúčtovaný po vykonaní úkonu posudzovania bonity.

3. Posudzovanie bonity – práva a povinnosti zmluvných strán
a) Poskytovateľ poskytuje informačné služby, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, podľa údajov Klienta zadefinovaných v Čestnom vyhlásení, v ktorom sú vymedzené oblasti, príp. aktivity, na ktoré sa informácie vzťahujú.
b) Poskytovateľ je oprávnený požadovať od klienta ďalšie, dodatočné informácie, ktoré nie sú uvedené v Čestnom vyhlásení a sú nevyhnutne potrebné na posúdenie bonity. Pri určení spôsobu a metodiky poskytovania týchto služieb je Poskytovateľ oprávnený postupovať samostatne.
c) Poskytovateľ je povinný poskytovať klientovi informačné služby pravdivo a odborne.
d) Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých Klientom v súvislosti s poskytovaním informačných služieb.
e) Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie posúdenia bonity ak Klient ani na požiadanie neposkytne Poskytovateľovi potrebné podklady a súčinnosť.
f) Klient je oprávnený kedykoľvek dopĺňať svoje údaje a dávať Poskytovateľovi pokyny pri poskytovaní posúdenia bonity. Nesmie však zatajovať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na finálny výrok.
g) Klient je povinný vyplniť Čestné vyhlásenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy a poskytnúť Poskytovateľovi všetky informácie ktoré môžu mať relevantný vzťah pre posúdenie bonity.
h) Klient je povinný na požiadanie Poskytovateľa predložiť ďalšie potrebné informácie a naskenované listiny týkajúce sa bonity.
i) Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi pravdivé informácie týkajúce sa rozhodujúcich skutočností a nesmie zamlčať žiadne informácie, dôležité pre posúdenie bonity.
j) Klient a Poskytovateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú sú dôverného charakteru a bez písomného súhlasu zmluvných strán sa nemôžu poskytnúť tretím osobám.
k) Klient je povinný poskytovať Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre optimálne posúdenie bonity.

4. Cena služieb a platobné podmienky
a) Klient uhradil Poskytovateľovi poplatok za posúdenie bonity.
b) V prípade, ak bude vyhodnotená bonita nedostatočná, bude nespotrebovaná časť poplatku vrátená späť klientovi. Klient je povinný oznámiť, na aký účet mu má Poskytovateľ nespotrebovanú časť poplatku zaslať.
c) V prípade ak bude vyhodnotenie údajov uvedených v Čestnom vyhlásení ako pokus o úverový podvod, je uplatnená sankcia vo forme zúčtovania celého poplatku. V tom prípade sa klientovi nevracia žiadna časť poplatku.
d) Poplatok je účtovaný ako percentuálna časť zo sumy, ktorá je aktuálne uverejnená na webovej stránke Poskytovateľa.
e) Cenník je uverejnený na webovej stránke poskytovateľa.
f) Pri nezrealizovaní celého úkonu súvisiaceho s posúdením a poskytnutím finančných prostriedkov, je zúčtovanie vykonané na základe cenníka.
g) Pri objednávaní služby nie je cena za službu vopred známa - jedná sa o zálohovú platbu, nakoľko výsledná cena môže byť nižšia, alebo vyššia v závislosti od počtu vykonaných úkonov, alebo môže byť bezplatná v prípade, ak bude požiadavka vyhodnotená ako refinancovanie.

 1. Zodpovednosť za škodu
  Klient zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť poskytovaných údajov. Prehlasuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v Čestnom vyhlásení, sú úplné a pravdivé a že nič nezatajil a neuviedol ani žiadne údaje, ktoré by mohli uviesť Poskytovateľa do omylu.

  6. Zánik zmluvy
  6.1. Táto Zmluva je uzavretá od doby kedy klient podal žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov a vstupuje do platnosti odoslaním Čestného vyhlásenia na e-mailovú adresu Poskytovateľa. Platnosť zmluvy je ukončená vykonaním ktoréhokoľvek z uvedených úkonov:
  a) poskytnutím pôžičky, úveru, alebo investície – (pri poskytnutí je spísaná úverová zmluva)
  b) zúčtovaním poplatku
  c) ukončením žiadosti
  d) odoslaním faktúry elektronicky, alebo v listinnej podobe


  6.2. Poskytovateľ je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať v prípade, ak:
  a) klient neposkytne pravdivé údaje v požadovanom rozsahu,
  b) klient neprejaví súčinnosť pri poskytovaní posudzovaných služieb. V prípade, ak klient nereaguje na doplňujúci dotaz v lehote nad tridsať dní, považuje sa to za stav nedostatočnej garancie. V prípade, ak klient nereaguje viac ako šesťdesiat dní, považuje sa tento stav za závažné porušenie pravidiel a poplatok je zúčtovaný v plnej výške na náklady konania.
  c) Ak po schválení úveru, klient nepodpíše úverovú dokumentáciu a to v lehote najneskôr do 25 dní, odo dňa schválenia úveru.
  Vo vyššie uvedených prípadoch v zmysle bodu 6.2. je žiadosť zamietnutá a konanie ukončené.“

  6.3. Klient je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať v prípade, ak:
  a) Poskytovateľ poruší svoje povinnosti v súvislosti s posudzovaním bonity klienta
  b) Poskytovateľ neporuší svoje povinnosti v súvislosti s poskytovaním služieb, ale Klient má iné dôvody na jednostranné ukončenie zmluvy.
  c) Klient môže od zmluvy odstúpiť ak Poskytovateľ v lehote šesťdesiat dní nevydal stanovisko v súvislosti s posudzovaním bonity klienta, pričom lehota sa počíta odo dňa doručenia Čestného vyhlásenia.


  7. Dohoda o voľbe práva a informácia o kontrolných orgánoch
  a) V zmysle § 262 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník sa zmluvné strany dohodli, že ich záväzkový vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákonom 129/2010 v zmysle neskorších predpisov.
  b) Klient potvrdzuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje dobrovoľne, bez nátlaku a je oboznámený so všetkými náležitosťami. Klient potvrdzuje, že nevstupuje do tohto zmluvného vzťahu za jemu nevýhodných podmienok. Klient potvrdzuje, že koná zo slobodnej na základe vlastného presvedčenia a bez akéhokoľvek ovplyvňovania.
  c) Kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok ustanovených zákonom č. 129/2010 Z. z. vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Adresa Inšpektorátu SOI pre Bratislavský kraj je Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.a kontrolu zmluvných podmienok ustanovených zákonom vykonáva najmä Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava


  8. Záverečné ustanovenia
  a) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky otázky touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
  b) Zmluva je vyhotovená v elektronickej forme a je súčasťou dokumentu Čestné vyhlásenie.
  c) Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne po dohode oboch zmluvných strán s uvedením miesta a dátumu vykonania zmeny alebo doplnenia Zmluvy.
  d) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, pochopili jej obsah a na znak súhlasu ju Poskytovateľ zverejnil a klient potvrdil svoj súhlas pri podávaní žiadosti.
  e) Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia Čestného vyhlásenia na elektronickú adresu Poskytovateľa. Vyučujúcou podmienkou je nepripísanie úhrady na účet Poskytovateľa

 

Príloha číslo 1)

Čestné vyhlásenie

v zmysle §39 zákona 71/1967 v znení neskorších predpisov.

Ja dolu podpísaný/á doplňujem údaje k žiadosti číslo: - -doplniť číslo žiadosti- -
meno, priezvisko, rodné priezvisko:
trvalý pobyt: (uviesť číslo popisné, aj orientačné)
prechodný pobyt:
dátum narodenia:
rodinný stav:
počet vyživovaných osôb:
pevná linka:                   mobil:                                alternatívny mobil:   
e-mail:                                                                      alternatívny e-mail:
a vyhlasujem na svoju česť, že v súčasnom období::

 1. mám príjem z:

(v prípade TPP uviesť zamestnávateľa, v prípade živnosti IČO a predmet činnosti)

 

zdroj príjmu – zamestnávateľ/

mesačný príjem

od kedy - na akú dobu

1.a

 

 

 

1.b

 

 

 

1.c

 

 

 

1.d

 

 

 

 1. vlastním majetok - bytová situácia:

 

popis majetku/

odhadovaná cena/

poznámky/ťarchy

2.a

 

 

 

2.b

 

 

 

2.c

 

 

 

2.d

 

 

 

 1. mám pôžičky - úvery, ktoré som čerpal/a:

 

poskytovateľ/

výška pôžičky/

mesačná splátka/

nesplatená časť

3.a

 

 

 

 

3.b

 

 

 

 

3.c

 

 

 

 

3.d

 

 

 

 

 1. osobné poistenie, ostatné poistky

 

poistenie:

/názov poisťovne/

poistné

ročne

 hodnota

4.a

životné/

 

 

 

 

4.b

úrazové/

 

 

 

 

4.c

zdravotné/

 

 

 

------------

4.d

majetku/

 

 

 

 

4.e

zodpovednosti

 

 

 

 

4.f

Iné poistenie/

 

 

 

 

4.g

mot. vozidla

 

 

 

 

 1. iné záväzky, dlžoby, exekúcie a pod.

 

oprávnený - (komu dlhujem)/

výška záväzku/

pôvod záväzku

5.a

 

 

 

5.b

 

 

 

5.c

 

 

 

V čestnom vyhlásení je osoba, ktorá ho vykonáva, uviesť údaje pravdivo, nakoľko za nepravdivé údaje môže byť právne postihnutá. Osoba vystavujúca toto čestné vyhlásenie, podpisom potvrdzuje, že si  je vedomá právnych následkov, v prípade zistenia nepravdivých údajov v tomto vyhlásení. Uvedené údaje budú záväzne použité pre stanovenie bonity pre poskytnutie úveru.
 

     dátum vyplnenia: