Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Úvery pre právnické osoby vo výške 3 000 € na 6 mesiacov


€58.98

 

Úver pre právnické osoby poskytovaný v zmysle Obchodného zákonníka. Vyhodnotenie sa vykoná na základe údajov, ktoré konateľ právnickej osoby poskytne formou Čestného vyhlásenia. V tomto vyhlásení sa uvádza zdroj príjmu, majetkové pomery vlastníctvo motorového vozidla a aktuálne splácané záväzky. Všetko sa vybavuje elektronicky. Po schválení zasielame dokumenty doporučenou poštou v listinnej forme. Dokumenty sa podpíšu u notára, ktorý vám najlepšie vyhovuje v súvislosti s miestom podnikania. Tu bude k úverovej zmluve, spísaná notárska zápisnica. Peniaze vzápätí odosielame na bankový účet. Bankový úverový register neskúmame, dôležitá je bonita, ktorá sa vyhodnotí na základe údajov uvedených v Čestnom vyhlásení.

Žiadateľom môže byť:
* spoločnosť s ručením obmedzeným
* verejná obchodná spoločnosť
* komanditná spoločnosť
* akciová spoločnosť
* obecný úrad
* družstvo

Úver pre právnické osoby vo výške 3000,00€ na 6 mesiacov. Splátky sú mesačne. Výška mesačnej splátky je cca.  615,00 €. Celková výška splateného úveru v tomto príklade je v úhrne 3690,00 € Úroková sadzba sa môže líšiť podľa vyhodnotenia bonity a rizika úverového prípadu. Úroková sadzba v tomto príklade je  3,83% mesačne. V skutočnosti nejde o úrokovú sadzbu, ale o odplatu za poskytnutie úveru, ktorá je zakomponovaná do mesačných splátok.

Vybavenie trvá cca. 7 až 14 dní, podľa zložitosti hodnotenia bonity klienta. Nie vždy všetko funguje optimálne tak, ako by sme si želali.
Po poskytnutí úveru sa najskôr spláca odplata za poskytnutie úveru a po splatení odplaty sa spláca istina. Tento spôsob má výhodu v tom, že kedykoľvek môže klient požiadať o predčasné spletenie. Pri predčasnom splatení sa doplatí už iba istina bez ďalších poplatkov, alebo príplatkov.
Čerpanie nie je podmienené účelom použitia.

Pri podávaní žiadosti môžete v kolónke Pridať komentár k Vašej žiadosti, uviesť skutočnosti, ktoré podporia schválenie žiadosti. V prípade, ak budete posielať dokumenty, tieto zasielajte výhradne mejlom. Odporúčame k tomu použiť odpoveď na správu, ktorú dostanete po odoslaní žiadosti do Vašej e-mailovej schránky. Žiadosť sa začne hodnotiť až po uhradení zálohového poplatku. Pri uhrade je dôležité uviesť variabilný symbol, ktorú bude uedený v správe, ktorú dostanete po podaní žiadosti.V prípade neschválenia žiadosti z dôvodu nedostatočnej bonity, nespotrebovaná časť poplatku bude vrátená na bankový účet klienta.

Po schválení úveru vám zašleme ponuku pre tvorbu splátkového kalendára. Tu bude možné sa rozhodnúť, čo vám bude najlepšie vyhovovať.  Bude tu uvedená možnosť splácať po dobu 6 až 120 mesiacov.  Po tom čo si zvolíte najoptimálnejšie riešenie, pripravíme kompletnú úverovú zmluvu. Tú vám opäť zašleme na vašu e-mailovú adresu, aby ste mali možnosť v pokoji a dopodrobna si úverovú zmluvu preštudovať, prípadne sa s kýmkoľvek poradiť a konzultovať zmluvné podmienky. Po tom čo zmluvu odsúhlasíte, my ju vytlačíme a zašleme vám ju doporučenou poštou v listinnej podobe, z našej strany už podpísanú. Súčasne vystavíme vinkuláciu finančnej sumy v zmluve dohodnutej vo váš prospech. Táto vinkulácia garantuje vyplatenie peňazí na váš bankový účet, po tom čo podpíšete úverové dokumenty.
Vy už len podpíšete dokumenty na notárskom úrade. K úverovej zmluve bude na notárskom úrade spísaná notárska zápisnica. Notársky úrad si zvolíte vy, tak aby vám vyhovoval. Spolupracujeme s väčšinou notárskych úradov na celom Slovensku.
Po vykonaní týchto úkonov, peniaze bezodkladne prevedieme na váš bankový účet.

Informácia k dokumentácii
Po tom, ako vykonáte registráciu a podáte si žiadosť, systém automaticky vytvorí elektronickú dokumentáciu, ktorá vám je kedykoľvek prístupná po vašom prihlásení sa na váš účet.  Tu sa bude zaznamenávať všetka vzájomná komunikácia, ako aj realizované splátky.
 
  • 1000 Units in Stock


 

02.09.2009
Milan Alexovič
4 of 5 Stars
je to dobrá pomoc podnikateľom pri prekonaní krátkej neschopnosti uhradiť faktúry.

 

Tieto podnikateľské úvery a pôžičky sme začali poskytovať 02. november 2008.