Úvery a pôžičky pre podnikateľov

OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky pre poskytovanie podnikateľského úveru

Úvodné ustanovenie
Nebankové úvery pre podnikateľov poskytuje spoločnosť Plenkall a.s.

Aktuálny výpis z Obchodného registra SR nájdete TU: https://orsr.sk/vypis.asp?ID=87257&SID=2&P=0

tel. kontakt: (+421) 0907737217; 0917291669; 0944444895; 0944029428; 0239008732;

webové sídlo: www.plenkall.com; e-mail: chef@plenkall.com; info@plenkall.com

IČO: 36706639; DIČ: 2022291799, spoločnosť zapísaná v OR, Mestského súdu Bratislava III, Odd. Sa, vl. č. 4018/B,

Podnikateľské úvery poskytujeme z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom. Podnikateľský úver sa poskytuje výhradne bezhotovostne a to prevodom na bankový účet, ktorý oznámi klient, účet nemusí byť vedený na meno klienta. Úvery sú poskytované  v sídle spoločnosti aj pre klientov v iných štátoch EU v rámci voľného pohybu tovarov a služieb.

 1. Kto môže byť klientom
  O úver môže zažiadať každý občan starší ak 18 rokov bez obmedzenia hornej hranice veku.
  Žiadateľom môže byť:
  • fyzická osoba SZČO
  • živnostník
  • podnikateľ

Pre účel podania žiadosti o poskytnutie úveru je potrebná registrácia. Registráciou sa vytvorí účet klienta, ktorý je vedený bezplatne.

 1. Dokumentácia k  úveru
  Pred čerpaním pôžičky, úveru je spísaná úverová zmluva, ktorú klientom zasielame najprv mejlom na preštudovanie. Súčasťou tejto dokumentácie je Čestné vyhlásenie (ďalej len ČV). K zmluve môže byť spísaná Notárska zápisnica. Notársku zápisnicu, úverovú zmluvu a čestné vyhlásenie, podpíše klient na Notárskom úrade. Sídlo notárskeho úradu nie je vyhradené. Úverové dokumenty je možné spísať na ktoromkoľvek notárskom úrade. Klient má právo voľby notárskeho úradu.
  Pred spracovaním úverového prípadu, ČV doručíme klientovi na e-mail, ktorý uvedie pri registrácii. Tento dokument sa posiela spravidla po uhradení poplatku za spracovanie do 24 hodín v pracovné dni. Klient vo vlastnom záujme skontroluje údaje, ktoré boli vpísané do elektronickej dokumentácie k žiadosti. Kontrolu vykoná klient tak, že sa prihlási na svoj osobný účet klienta a skontroluje údaje, ktoré sa nachádzajú v jeho elektronickej dokumentácii. V prípade, ak sa tu údaje z ČV nenachádzajú ani na druhý pracovný deň, má sa zato, že dokument ČV nebol doručený. Nedoručenie môže nastať v prípade, ak nastal problém na starne operátora, alebo z technických dôvodov, ktoré sú externého charakteru.
 2. Termín čerpania  úveru
  Spoločnosť PLENKALL zašle klientovi peňažné prostriedky najneskôr do 48 hodín po podpise úverových dokumentov. Doručenie peňažných prostriedkov môže byť ovplyvnené medzibankovým stykom. Spoločnosť PLENKALL zasiela peňažné prostriedky vždy z banky kde má zriadený účet.
 3. Požadované doklady od klienta
  Spoločnosť môže, ale nemusí žiadať od klienta preukazovanie dokladov. Minimálny mesačný príjem pre poskytnutie pôžičky nie je stanovený. V prípade, ak klient chce podporiť svoju žiadosť, môže poslať spoločnosti PLENKALL dokumenty prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu: info@plenkall.com. Je na každom klientovi, aký druh dokumentov si zvolí - predkladanie dokumentov nie je podmienkou na poskytnutie pôžičky, úveru. Pri posielaní prostredníctvom e-mailu je možnosť zaslať dokumenty vo formáte: JPG, BMP, DOC, DOCX, GIF, PDF, TIFF, TXT.
 4. Podmienky pre posudzovanie klienta
  Základnou podmienkou pre posúdenie žiadosti, je úhrada zálohového poplatku za vyhodnotenie bonity. Posudzovanie žiadosti vykonáva risk manažér. Schválenie poskytnutia finančných prostriedkov je na individuálnom posúdení žiadateľa risk manažérom spoločnosti PLENKALL.
  • Poplatok za spracovanie žiadosti je úhradou za službu risk manažéra - hodnotenie bonity. V prípade, ak je klientovi žiadosť zamietnutá z dôvodu nedostatočnej bonity, nespotrebovaná časť poplatku je vrátená na účet klienta po zúčtovaní. Bonita je Cash flow klienta (peňažný tok, hotovostný tok, tok hotovosti atď.), čiže dostatočný finančný tok na strane klienta, ktorý bude dostatočný na splácanie poskytnutého úveru, pôžičky.
 • Otázka dostatočnej bonity je v posúdení, čo ak klient príde o zdroj príjmu? Aká je garancia, že poskytnuté financie budú vrátené? Bude z čoho uspokojiť pohľadávku veriteľa? Aké sú prognózy zamestnávateľa, resp. nakoľko je predpoklad stability zdroju príjmu v horizonte dostatočnom na splatenie záväzku? Ak dostane klient pôžičku, resp. úver, bude mať z čoho splácať, ak sa dá považovať za disponibilnú z jeho príjmu len jeho časť?
  Ako vidno, všetko sú to premenné veličiny a je na individuálnom posúdení každého jednotlivého prípadu.
  • Pripísanie úhrady na účet klienta, je spravidla nasledujúci pracovný deň po pripísaní úhrady na účet spoločnosti. Tento posun je odôvodnený tým, že banka zverejní identifikáciu klienta, až na druhý pracovný deň po jej pripísaní.
 1. Ručenie spoločnosti za poskytnutie  úveru
  • Spoločnosť ručí za svoju činnosť, celým svojim základným imaním.
 2. Záverečné ustanovenie
  • Prevádzkovateľ alebo jeho partneri nie sú zodpovední za prípadné priame, nepriame, náhodné, alebo nenáhodné škody vzniknuté pri používaní, alebo spôsobené nemožnosťou nepretržitého používania portálu, alebo služieb portálu, a to aj v prípade, ak sme boli upozornení na prípadnú možnosť vzniku danej škody.
  • Súhlasíte, že prevádzkovateľ a jeho partneri nie sú zodpovední za žiadne prípadné škody vyplývajúce z prípadného ukončenia využívania portálu, alebo služieb portálu pre Vás, na základe zistenia prevádzkovateľa, že ste porušili obchodné podmienky, a súhlasíte, že nebudete požadovať od prevádzkovateľa žiadne odškodnenie, alebo náhradu za prípadné vzniknuté škody.
  • Prevádzkovateľ pri objektívnom dôvode môže túto zmluvu používateľovi portálu kedykoľvek vypovedať a zmazať jeho registrované dáta, a nenesie žiadnu zodpovednosť voči používateľovi za prípadné vzniknuté škody.
  • Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať údaje a informácie, získané v rámci spolupráce, tretej osobe. Tieto údaje sú predmetom Obchodného tajomstva a podľa toho používajú aj náležitú ochranu v zmysle platných zákonov.
  • Ak ktorákoľvek časť z týchto obchodných podmienok nie je platná, alebo nie je možné ju uplatniť, potom takáto časť je automaticky nahradená za inú platnú časť, ktorá čo najpresnejšie vystihuje obsah danej neplatnej originálnej časti, a taktiež zvyšná časť obchodných podmienok zostáva v platnosti.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje plné právo na akúkoľvek úpravu, alebo zmenu týchto obchodných podmienok. Používaním portálu, alebo služieb portálu aj po zmene obchodných podmienok automaticky súhlasíte s novými obchodnými podmienkami. Ak s novými obchodnými podmienkami nebudete súhlasiť, musíte okamžite ukončiť používanie portálu a služieb portálu.
  • Akékoľvek porušenie obchodných podmienok môže viesť k zrušeniu vášho účtu na portáli.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu bude miestnym príslušným súdom pre vzniknutý spor všeobecný súd prevádzkovateľa.
  • Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatnými zákonmi Európskej Únie a najmä Slovenskej republiky. Spoločnosť PLENKALL si vyhradzuje právo nevyhovieť žiadosti o pôžičku. Splnením všetkých tu uvedených podmienok nevzniká žiadateľovi nárok na uzatvorenie zmluvy o pôžičke.
  • Informatívna doba spracovania žiadosti, je cca. 5 -7 pracovných dní. Spracovanie žiadosti je od termínu doručenia všetkých relevantných informácii do spoločnosti. Táto doba sa môže výrazne predĺžiť v závislosti na spolupráci klienta a komplikácie jednotlivého prípadu.
  V prípade, ak spoločnosť vracia poplatok klientovi, táto lehota býva zvyčajne dva – tri týždne od doby, kedy oznámi klient, na aký účet sa mu má poplatok vrátiť.
  Po prečítaní obchodných podmienok, tým že si podáte žiadosť, vyjadrujete súhlas s ich obsahom.

Odporučenie: pozrite si ako postupovať v sekcii Hodnotenie bonity

Informatívny cenník výkonov pri posudzovaní žiadosti:
6% - prijatie platby
8% - zúčtovanie platby na účet klienta
6% - odoslanie potvrdenia o prijatí úhrady
5% - prijatie Čestného vyhlásenia
5% - spracovanie Čestného vyhlásenia
4% - overovanie zdroj príjmu a jeho verifikácia
6% - overovanie bydliska a majetkovej hodnoty
5% - overovanie existencie záväzkov
5% - doplnkové informácie
7% - hodnotenie bonity klienta
12% - vypracovanie úverovej zmluvy
9% - odoslanie návrhu úverovej zmluvy
12% - kompletizácia a tlač
5% - odoslanie dokumentácie
5% - odoslanie financií na účet klienta
---------------------------------------------------
100% - celkom z ceny poplatku

Poplatok za stornovanie žiadosti
20% - stornovanie žiadosti na základe požiadavky klienta
Cena sa ráta z konkrétnej sadzby pri jednotlivých položkách.

--------------------------------

Prečo sa za spracovanie žiadosti a vyhodnotenie bonity klienta platí zálohový poplatok vopred?
*  ak sa podá žaloba na súde, musí sa uhradiť najprv poplatok, inak súd jednať v prípade konať nebude,
*  ak chcete ísť na dovolenku, najprv je potrebné zaplatiť bez ohľadu na to či tam bude dobré počasie, alebo či bude dovolenka katastrofa,
*  ak chcete hrať športku, alebo euro jackpot, do hry sa dostanete len v prípade ak uhradíte stávku,
*  ak sa chcete odviesť v mestskej doprave, alebo vlakom, najprv musíte uhradiť cestovné
*  ak ... atď

   V tu vyššie uvedených prípadoch vám nič nevrátia. Avšak u nás je tento poplatok len zálohový, to znamená, že ak úver neschválime z dôvodu vašej nedostatočnej bonity, nespotrebovaný poplatok vrátime na bankový účet, ktorý nám oznámite. Tu je vidieť že jednáme úplne férovo, avšak aj my sa musíme ochrániť pred žiadosťami, ktoré majú iba špekulatívny charakter.


Mnoho ďalších informácií aj na: Facebook - Podnikateľské úvery a investície