m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Cestina  

RPMN

Povinnosť zverejňovať RPMN majú všetky firmy poskytujúce spotrebné pôžičky – banky, splátkové spoločnosti, lízingové spoločnosti, firmy poskytujúce hotovostné pôžičky, ako aj všetky ostatné firmy, ktoré obyvateľstvu požičiavajú. Výnimkou sú úvery na bývanie, ktoré pod tento zákon nespadajú.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je definovaná v zákone č.264/2006, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č.258/2001 o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č.71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších
predpisov a o zmene zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a v smernici Rady
87/102/EHS z 22. decembra 1986 a smernici Rady 98/7/ES zo 16. februára 1998 ktoré sa
týkajú spotrebiteľského úveru. Vzorec na výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov je v
prílohe uvedeného zákona. Ročná percentuálna miera nákladov predstavuje celkové náklady
úveru pre klienta, ktoré obsahujú prvok úrokovej sadzby a prvok ostatných súvisiacich
nákladov. Pod ostatnými súvisiacimi nákladmi sa rozumejú náklady na zisťovanie informácií,
administratívu, prípravu dokumentov, záruky, poistenie úverov a podobne.
Vzorec pre výpočet RPMN
Význam symbolov:
K - je poradové číslo spotrebiteľského úveru, {K = 1, 2, ..., m},
K´- je číslo splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru, {K´ = 1, 2, ..., m´},
AK - je výška K-teho spotrebiteľského úveru,
A´K´ - je výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru,
Σ - je suma,
m - je poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru,
m´ - je číslo poslednej splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru,
tK - je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru,
tK´ - je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou alebo platbou nákladov spotrebiteľského úveru,
i - je ročná percentuálna miera nákladov, ktorú možno vypočítať (buď algebricky alebo numerickou aproximáciou), pretože ostatné prvky rovnice.

Dôležitým ukazovateľom pri poskytovaní spotrebiteľského úveru je ročná percentuálna miera nákladov (RPMN), ktorá vyjadruje ročné náklady spotrebiteľa na úver. Ide o údaj vyjadrený v %, ktorý musí byť vypočítaný zákonom predpísaným spôsobom. Veriteľ ju musí uverejniť na miestach, kde ponúka úver a musí byť uvedená aj v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
Ak zmluva neobsahuje údaj o RPMN, spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov.

RPMN má pre spotrebiteľa význam aj pri porovnávaní výhodnosti úverových produktov jednotlivých veriteľov
Nakoľko správnosť údaja o RPMN spotrebiteľ nemá možnosť si overiť, je dôležité, aby pred podpísaním zmluvy si dôkladne overil počet a výšku splátok a výšku všetkých poplatkov zahrnutých v zmluve a na základe výšky nákladov na úver zvážil, či daný úver je pre neho prijateľný.

Zisťovanie podmienok poskytovania úveru v iných spoločnostiach až potom, keď je už zmluva o úvere podpísaná, je neskoro.
Spotrebiteľ riskuje, ak neuvážene podpíše zmluvu o spotrebiteľskom úvere, ktorá nezodpovedá jeho finančným možnostiam a schopnostiam úver splácať.
Podpísaním zmluvy spotrebiteľ súhlasí s jej podmienkami. Odstúpenie od zmluvy nie je vždy jednoduché.

Súčasne platný zákon o spotrebiteľských úveroch neupravuje ani neobmedzuje výšku úrokov a poplatkov .
Spotrebiteľ sám musí zvažovať, či na kúpu veci využije hotovostnú „rýchlu“ pôžičku, ktorá je zvyčajne drahšia alebo využije služby veriteľa priamo v predajni, kde tovar kupuje.

Neustále upozorňujeme spotrebiteľov a znova zdôrazňujeme potrebu vopred sa informovať o podmienkach poskytovania úveru jednotlivými veriteľmi a potom si vybrať toho veriteľa, ktorý najviac spĺňa jeho očakávania.

Pred podpísaním zmluvy je nutné ju pozorne prečítať, nejasné podmienky si dať vysvetliť a skontrolovať údaje v zmluve.Pre vás od nás

PLENKALL homepge