m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Cestina  

Register sprostredkovateľov

Dohľad nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom

Dňa 1. januára 2010 nadobúda účinnosť zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza nový systém regulácie sprostredkovania a poradenstva v celom finančnom sektore.

Zákon reguluje finančné sprostredkovanie a poradenstvo v oblastiach:

  • poistenia a zaistenia (pred 1.1.2010 regulované zákonom č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia),
  • kapitálového trhu (pred 1.1.2010 upravené v §§ 61 a 61a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch),
  • doplnkového dôchodkového sporenia (§§ 68 až 68c zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení),
  • prijímania vkladov podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení (sprostredkovanie a poradenstvo v tejto oblasti nie je pred 1.1.2010 osobitne regulované) a
  • poskytovania úverov podľa zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení (sprostredkovanie a poradenstvo v tejto oblasti taktiež nie je pred 1.1.2010 osobitne regulované).


Finančným sprostredkovaním je:

a) predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
b) poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
c) spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje,
d) spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje.

Finančným sprostredkovaním v sektore kapitálového trhu je aj
a) poskytovanie investičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a podielových listov podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich propagácia,
b) poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.

Finančným sprostredkovaním v sektore poistenia alebo zaistenia je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýz poistného rizika v súvislosti s ponúkanými poistnými produktmi.

Finančné sprostredkovanie je podnikaním.


Finančným poradenstvom je:
poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúce z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet.

Finančným poradenstvom v sektore kapitálového trhu je aj poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.

Finančným poradenstvom v sektore poistenia alebo zaistenia je aj zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie nestranných analýz poistného rizika.

Finančné poradenstvo je podnikaním.


Osoby vykonávajúce finančné sprostredkovanie alebo poskytujúce finančné poradenstvo

V závislosti od druhu vykonávanej činnosti a rozsahu oprávnenia potrebného na túto činnosť nový zákon zavádza tieto kategórie osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie, resp. poskytujúcich finančné poradenstvo:

Finanční agenti
- osoby so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, vykonávajúce finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou alebo na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom. Finančný agent nemôže vykonávať finančné poradenstvo.

Samostatný finančný agent = vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou
inštitúciou; v tom istom čase môže mať uzavreté písomné zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami. Na svoju činnosť potrebuje povolenie Národnej banky Slovenska.

Viazaný finančný agent = taktiež vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou, avšak v tom istom čase môže mať uzavretú písomnú zmluvu v jednom sektore najviac s jednou finančnou inštitúciou (s výnimkou v sektore poistenia alebo zaistenia, v ktorom môže mať súčasne uzavretú písomnú zmluvu najviac s jednou životnou poisťovňou a zároveň najviac s jednou neživotnou poisťovňou). Na výkon činnosti potrebuje platný zápis v registri vedenom NBS.

Podriadený finančný agent = vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. V tom istom čase môže mať uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia. Na výkon činnosti potrebuje platný zápis v registri vedenom NBS.

Finanční poradcovia
- osoby so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, vykonávajúce finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy o poskytnutí finančného poradenstva uzavretej s klientom. Finančný poradca nemôže vykonávať finančné sprostredkovanie. Na svoju činnosť potrebuje povolenie Národnej banky Slovenska.

Finanční sprostredkovatelia z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
- osoby oprávnené na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo v sektore poistenia alebo zaistenia v rozsahu oprávnenia na výkon finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva v sektore poistenia alebo zaistenia vo svojom domovskom členskom štáte, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva na slobodné poskytovanie služieb. Na výkon činnosti na území Slovenskej republiky je potrebné, aby orgán dohľadu tohto finančného sprostredkovateľa vykonal notifikáciu u NBS.

Viazaní investiční agenti
- osoby, ktoré na plnú a bezpodmienečnú zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi so sídlom na území iného členského štátu, banky alebo zahraničnej banky so sídlom v inom členskom štáte s oprávnením na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb vykonávajú pre tieto osoby na základe písomnej zmluvy finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu a ďalšie činnosti podľa osobitného predpisu. Viazaný investičný agent môže finančné sprostredkovanie vykonávať len pre jednu z týchto osôb. Na výkon činnosti potrebuje platný zápis v registri vedenom NBS. Ak ide o viazaného investičného agenta so sídlom na území iného členského štátu, na výkon činnosti na území Slovenskej republiky je potrebné, aby orgán dohľadu tohto viazaného finančného agenta vykonal notifikáciu u NBS.


Register:

Všetky osoby oprávnené vykonávať finančné sprostredkovanie alebo poskytovať finančné poradenstvo na území Slovenskej republiky Národná banka Slovenska eviduje v registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov, ktorý vedie podľa § 13 zákona, a to pre každý sektor, v ktorom sú tieto osoby oprávnené vykonávať činnosť.

zdroj NBS: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-financnym-sprostredkovanim-a-financnym-poradenstvomPre vás od nás

PLENKALL homepge