m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Cestina  

Návrh zákona o spotrebiteľských úveroch

a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Vytvorené: 10 november, 2009 - 11:03

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 9.11.2009 doručený návrh zákona o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení ďalších zákonov, ktorý bol vypracovaný pod vedením Ministerstva financií SR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2009. Návrh zákona svojim obsahom predstavuje úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS do slovenského právneho poriadku a súčasne nahradí existujúcu právnu úpravu – zákon č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, ktorá už nedokáže reagovať na dynamický vývoj úverových produktov ponúkaných spotrebiteľom v posledných rokoch.

Navrhovaná právna úprava
* v porovnaní s doterajšou právnou úpravou výrazne rozširuje úvery, na ktoré sa návrh zákona nebude vzťahovať, a to zmluvy o hypotekárnom a komunálnom úvere, zmluvy o úvere zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti a účelom ktorých je nadobudnutie alebo zachovanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti; nájomné zmluvy, v ktorých nie je dojednaná povinnosť kúpy prenajatej veci po uplynutí určitej doby; zmluvy o úvere vo forme možnosti prečerpania, kde úver musí byť splatený do jedného mesiaca, pôžičky poskytnuté bez úroku alebo akéhokoľvek iného poplatku; zmluvy o úvere o sústavnom poskytovaní služieb; úvery, ktorých celková výška je menej ako 100 eur a viac ako 75 000 eur, pričom v záujme zabráneniu obchádzaniu zákona sa stanovuje, že zákon jednu zmluvu považuje súhrn všetkých zmlúv medzi veriteľom a spotrebiteľom,
* taktiež z pôsobnosti zákona vylučuje úvery, kde úver poskytuje zamestnávateľ svojim zamestnancom ako vedľajšiu činnosť bez úrokov alebo s ročnou percentuálnou sadzbou nákladov nižšou než sú sadzby prevládajúcou na trhu a ktoré nie sú ponúkané verejne; úvery, ktoré sú poskytované obchodníkom s cennými papiermi alebo bankou; úvery v podobe bezplatného odloženia platby existujúceho dlhu; úvery poskytované obmedzenému okruhu osôb vo verejnom záujme na základe iného právneho predpisu, ktoré sú poskytované bezúročne nebo s úrokovými sadzbami nižšími než sú obvyklé sadzby na trhu; zmluvy o úvere, pri ktorých je zodpovednosť za splnenie záväzku obmedzená len na hnuteľnú vec, ktorá je odovzdaná pri ich uzavretí; úverové zmluvy, ktoré vyplývajú z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu ako výsledok vyriešenia sporu na súde alebo pred iným orgánom,
* definuje pojmy ako povolené prečerpanie, prekročenie, ročná percentuálna miera nákladov, úroková sadzba úveru, fixná úroková sadzba úveru, celková výška úveru, trvanlivé médium,
* rozširuje okruh informácií, ktoré musia byť uvedené v reklame o spotrebiteľskom úveru v záujme vyššej informovanosti spotrebiteľov a z toho vyplývajúcej vyššej ochrany, pričom predovšetkým ide o úrokovú sadzbu, podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa, spojených so spotrebiteľským úverom, celkovú výšku spotrebiteľského úveru, ročnú percentuálnu mieru nákladov, dobu splatnosti spotrebiteľského úveru, v prípade spotrebiteľského úveru vo forme odloženej platby na konkrétny tovar alebo službu výšku predajnej ceny a výšku akejkoľvek zálohy, celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť a výšku splátok či o povinnosť uzavrieť zmluvu o doplnkovej službe súvisiacej so spotrebiteľským úverom, najmä o poistení, ak je podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru alebo na jeho získanie za ponúkaných podmienok uzavretie zmluvy o takejto doplnkovej službe,
* rozširuje okruh predzmluvných informácií o spotrebiteľskom úvere, ktoré veriteľ musí spotrebiteľovi poskytnúť. Tieto informácie sa rozširujú o práve spotrebiteľa na predčasné splatenie spotrebiteľského úveru, o práve veriteľa na náhradu vzniknutých nákladov spojených s predčasným splatením spotrebiteľského úveru a spôsobe ich určenia. Taktiež sa ustanovuje povinnosť veriteľa na požiadanie bezplatne poskytnúť návrh na uzavretie zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Všetky tieto predzmluvné informácie je veriteľ prípadne sprostredkovateľ povinný spotrebiteľovi poskytnúť na samostatnom dokumente (formulári), ktorý je uvedený v prílohe 3 alebo 4,
* taktiež veriteľovi ukladá povinnosť poskytnúť spotrebiteľovi primerané vysvetlenie na primeranej úrovni, tak, aby spotrebiteľ bol schopný posúdiť, či navrhovaná zmluva o spotrebiteľskom úvere zodpovedá jeho potrebám a jeho finančnej situácií,
* ustanovuje novú povinnosť, a to povinnosť posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver na základe relevantných a aktuálnych informácií získaných jednak od spotrebiteľa a jednak napr. v prípade banky zo spoločného bankového registra,
* umožňuje prístup k databázam používaným pre posudzovanie schopnosti spotrebiteľa aj zahraničným veriteľom za nediskriminujúcich podmienok,
* určuje, že informácia o zmenách pohyblivej úrokovej sadzby a o zmenách platieb spôsobených zmenou úrokovej sadzby musí byť poskytnutá v primeranom predstihu, a to 15 dní pre nadobudnutím účinnosti tejto zmeny,
* dáva spotrebiteľovi možnosť odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky podľa § 9 alebo 10, ak tento deň nasleduje po dni uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez sankcií a bez povinnosti zdôvodnenia svojho rozhodnutia, pričom veriteľ má po odstúpení od zmluvy nárok na istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi,
* upravuje možnosť ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere výpoveďou, pokiaľ bola zmluva uzavretá na dobu neurčitú,
* v súvislosti s predčasným splatením úveru sa upravuje výšku kompenzácie možných nákladov priamo spojených s predčasným splatením spotrebiteľského úveru, ktorá nemôže presiahnuť 1 % výšky predčasne splateného spotrebiteľského úveru, ak obdobie medzi predčasným splatením spotrebiteľského úveru a dohodnutým ukončením zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takejto náhrady nemôže presiahnuť 0,5 % výšky predčasne splateného spotrebiteľského úveru,
* zakazuje v súvislosti s poskytovaním spotrebiteľského úveru splniť dlh zmenkou alebo šekom,
* stanovuje okruh informácií, ktoré musí veriteľ dlžníkovi poskytnúť v prípade povoleného prekročenia úveru, a to o úrokovej sadzbe, sankciách, poplatkoch a úrokoch z omeškania.
* jednoznačne vymedzuje, aké náklady možno a aké nemožno použiť na účely výpočtu RPMN v zmysle požiadavky zabezpečiť zrovnateľnosť informácií týkajúcich sa RPMN v rámci Spoločenstva,
* v záujme sprehľadnenia trhu so spotrebiteľskými úvermi každý poskytovateľ spotrebiteľského úveru bude povinný pred začatím svojej činnosti, ktorá spočíva v poskytovaní spotrebiteľských úverov zaregistrovať sa na základe žiadosti. Registráciu uskutočňuje a register veriteľov vedie Národná banka Slovenska,
* taktiež zavádza i nové povinností pre sprostredkovateľov spotrebiteľských úverov,
* určuje organ na výkon kontroly nad dodržiavaním povinností stanoveným týmto zákonom, ktorým je Úrad na ochranu finančného spotrebiteľa.


Účinnosť sa navrhuje 1. júna 2010.


Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.


Návrh zákona nepriamo novelizuje tieto právne predpisy:

* zákon . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
* zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Návrh zákona preberá tieto právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie:

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008).Lehota na transpozíciu: 11. jún 2010


Materiály k predmetnému návrhu zákona sú dostupné na stránke:
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=2163&langEID=1


Pre vás od nás

PLENKALL homepge