Základné imanie a akcie

Premena menovitých hodnôt a konverzia cenných papierov

Firma musí prijať rozhodnutie o premene hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá najskôr dňom určenia konverzného kurzu s účinnosťou najskôr v deň zavedenia eura, t.j. 1. 1. 2009 a táto zmena a všetky úkony s ňou súvisiace musia byť uskutočnené najneskôr do konca roka 2009. Po 1.1. nie je možné robiť žiadne transakcie s majetkom spoločnosti, pokiaľ nebudú prevedené kroky na konverziu majetku. Proces premeny majetku na eurá je bezplatný.
Rozhodnutie o premene majetku môže prijať a vykonať štatutárny orgán spoločnosti – konateľ, predstavenstvo, avšak iba v tom prípade, ak sa:

- pri premene v dôsledku zaokrúhlenia vkladov nezmení vzájomný pomer veľkosti podielov na základnom imaní
- dodrží spôsob zaokrúhľovania vkladov v súlade s Generálnym zákonom

Rozhodnutie o premene majetku musí mať písomnú formu a podpisy na ňom musia byť úradne overené. Štatutárny orgán je v takomto prípade oprávnený tiež rozhodnúť aj o príslušnej zmene stanov či spoločenskej zmluvy v tom rozsahu, ktorý sa týka premeny majetku spoločnosti na eurá.
Ak sa vykoná premena v súlade so zákonnými podmienkami, nepovažuje sa to ani za zvýšenie ani za zníženie výšky menovitej hodnoty vkladov alebo základného imania. Ak by sa vykonala premena majetku nad rámec zákona – napr. iným zaokrúhlením vkladov, vtedy by rozhodnutie muselo byť prijaté tým spôsobom, ako sa prijíma pri akomkoľvek inom zvýšení či znížení majetku – valným zhromaždením, členskou schôdzou a pod.
Prepočtom vkladov na eurá nesmie dôjsť k zmene pomerov jednotlivých podielov spoločníkov a ani k zmene hlasovacích práv na valnom zhromaždení. V tomto prípade stačí rozhodnutie jednoduchej väčšiny hlasov prítomných účastníkov. Pri tejto premene neplatia zákazy ani obmedzenia pre takéto menovité hodnoty – napr. zaokrúhľovanie niektorých vkladov na celé čísla alebo násobky celých čísel.

Metódy premeny majetku na príklade spoločnosti s ručením obmedzeným
Metóda premeny zdola nahor:
1. Najprv musí prísť k prepočítaniu jednotlivých vkladov konverzným kurzom, ktoré sa zaokrúhlia niektorým z dovolených spôsobov a až následne sa jednoduchým súčtom takto prepočítaných vkladov získa hodnota základného imania v eurách, ktorá sa už nezaokrúhľuje
2. Všetky vklady musia byť prepočítané v rámci jednej spoločnosti rovnakým spôsobom zaokrúhľovania

Spôsoby zaokrúhľovania
1. zaokrúhlenie smerom nahor - maximálne s presnosťou na šesť desatinných miest až na celé eurá. Na takého zvýšenie základného imania je možné použiť prostriedky z nerozdeleného zisku predchádzajúcich účtovných období alebo iné vlastné zdroje. Na takéto zvýšenie spoločnosť môže využiť aj rezervný fond, avšak najviac do výšky 10 % z hodnoty rezervného fondu

2. zaokrúhlenie smerom nadol - najmenej na dve desatinné miesta, najviac na šesť desatinných miest.Peňažné prostriedky, ktoré takto zvýšia v dôsledku zaokrúhľovania je podnikateľ povinný odviesť do rezervného alebo nedeliteľného fondu, pričom tento rozdiel nepatrí medzi výnosy ani príjmy dosiahnuté z podnikateľskej činnosti alebo nakladania s majetkom.

Príklad premeny vkladov so zaokrúhlením nahor
s.r.o základné imanie 200 tis. SKK s dvoma spoločníkmi s rovnakým obchodným podielom:
100 000 : 30.1260 = 3319,3918874 – zaokrúhlenie nahor najviac k celému číslu = 3320 €
Nové základné imanie: 3320 + 3320 = 6640
Ak by sme to porovnali s konverziou základného imania priamou, tak by sme 200 000 podelili konverzným kurzom a výsledok by bol pri metóde smerom nahor na celé eurá 6639.
Rozdiel cca 1 euro by sa vykryl zákonom dovoleným spôsobom.
Ak by sme zaokrúhľovali na dve desatinné miesta, rozdiel by bol cca 1 eurocent a pri presnejšom zaokrúhľovaní fakticky žiaden relevantný rozdiel nevzniká.

Premena vkladov so zaokrúhlením smerom nadol
100 000 : 30,1260 = 3319,3918874 € = na dve desatinné miesta = 3319,39 €
Nové základné imanie 3319,39 + 3319,39 = 6638,78
Ak by sa mohla konverzia uskutočniť priamo konverziou majetku, tak by sme získali sumu 3319,38.
Rozdiel nepatrný sa odvedie do rezervného alebo nedeliteľného fondu.

Ako postupovať:
Premenu majetku treba ukončiť do konca roka 2009 a ak sa jedná iba o premenu, tak je proces bezplatný – t.j. konanie o návrhu na zápis premeny menovitých hodnôt vkladov a základného imania do obchodného registra.
Premena by sa mala urobiť čo najskôr, pretože pokiaľ nebude urobená, po 1.1.2009 nebude možné podať návrh na zmenu týkajúcu sa akejkoľvek skutočnosti ohľadom základného imania – ani zmenu sídla spoločnosti, zmenu v osobe vlastníka a pod. Najneskôr pri podaní návrhu na zápis akejkoľvek zmeny musí byť podaný návrh na zápis premeny majetku na eurá. V tomto prípade sa môže stať, že zmena navrhnutá spoločnosťou nebude zapísaná k dátumu, ktorý spoločnosť navrhla, ale až po nadobudnutí zmeny základného imania. Premena je účinná dňom zápisu do obchodného registra.
Informáciu o vykonaní premeny menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania právnickej osoby zo slovenských korún na eurá je štatutárny orgán povinný zaslať spoločníkom, členom alebo iným príslušným osobám alebo uverejniť rovnako ako sa uverejňuje v zmysle zákona najneskôr do 30 kalendárnych dní po účinnosti premeny

Minimálne hodnoty základného imania pre jednotlivé právne normy od 1.1.2009:

* a.s. – základné imanie 25 000 €
* s.r.o. – základné imanie 5 000 €
* družstvo – základné imanie 1 250 €
* komanditná spoločnosť – vklad vo výške 250 €

Premena menovitých hodnôt do cenných papierov
Premenu musí urobiť emitent – bezplatne, najskôr v deň určenia konverzného kurzu, najneskôr do jedného roka po zavedení eura.

Výnimku tvoria zaknihované dlhové cenné papiere, zaknihované podielové listy alebo družstevnícke podielnické listy, kde celý proces musí byť ukončený najneskôr mesiac pred zavedením eura, pričom ale premena nadobudne účinnosť najskôr v deň zavedenia eura.
Je to kvôli tomu, aby od prvého dňa mohlo prebiehať obchodovanie a cenotvorba na kapitálovom trhu.
Ak vedie evidenciu zaknihovaných cenných papierov Centrálny depozitár, emitent mu musí doručiť písomné oznámenie o premene a Centrálny depozitár má 12 mesiacov na vykonanie zmeny vo svojej evidencii – lehoty sú podľa druhu buď emitent má lehotu do jedného roka po zavedení eura, alebo mesiac pred zavedením.
Ak si emitent, ktorý je povinný túto premenu urobiť najneskôr do 1 mesiaca pred zavedením eura túto povinnosť nesplní, vykoná premenu Centrálny depozitár metódou zdola nahor a ku dňu zavedenia eura urobí aj zápis zmien.
Ak sa jedná o cenné papiere, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu alebo mnohostrannom obchodnom systéme, emitent je povinný túto zmenu oznámiť aj organizátorovi trhu, podobnú povinnosť má po vykonaní zápisu aj Centrálny depozitár

Listinné cenné papiere
Emitent je povinný vyznačiť výšku ich menovitej hodnoty v eurách pri prvom predložení týchto cenných papierov držiteľovi.
Ak emitent takéto cenné papiere zložil do úschovy, je povinný na nich vyznačiť novú hodnotu v euro.
Historickú hodnotu cenných papierov vyrátame tak, ak ich hodnotu v slovenských korunách predelíme konverzným kurzom a zaokrúhlime podľa zákona.