Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre komunikáciu s klientom a overenia právnej spôsobilosti. Osobné údaje, ktoré osoba uvedie pri registrácii, uchovávame plne v súlade s pravidlami GDPR. Tieto údaje využívame výhradne za účelom poskytovania našich služieb a v žiadnom prípade ich neposkytujeme nikomu inému.

Klient pri registrácii je informovaný o ochrane osobných údajov a dáva súhlas v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "zákon"), aby spoločnosť Plenkall a.s., Macharova 3, 851 01 Bratislava, zapísaná v ORSR Vložka číslo: 4018 / B, IČ: 36 706 639, (ďalej len "spoločnosť PLENKALL"), spracovávala jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom vo vyplnenom formulári, t.j. meno, priezvisko a telefónne číslo atď. za účelom overenia jeho osobných údajov s cieľom poskytnutia ponuky produktov a služieb spoločnosti PLENKALL. Vyššie uvedený súhlas udeľuje klient spoločnosti PLENKALL na dobu 10 rokov. Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v súlade s platnou právnou úpravou. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, ak klient nemá záujem o poskytnutie osobných údajov, môže to odmietnuť. Ak aj klient poskytne osobné údaje, má právo na ich vymazanie a byť tzv. zabudnutý.

 

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

(1) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

(2) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

(3) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

(4) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Súhlas dáva klient registráciou na webovom sídle www.plenkall.com. V prípade, ak klient chce odvolať svoj súhlas, vykoná tak formou elektronickej komunikácie, teda cez e-mail: info@plenkall.com. V prípade, ak do spoločnosti PLENKALL bude doručená žiadosť klienta o odstránenie jeho údajov, vykoná tak najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.

Právo na výmaz osobných údajov

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

(2) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa odseku 1, ak

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
 4. d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.

(3) Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich podľa odseku 1 vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

(4) Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 1. a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 3. c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) až j),
 4. d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. e) na uplatnenie právneho nároku.

 Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

    právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
    právo na opravu (§ 22 Zákona),
    právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
    právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
    právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
    právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
    právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
    právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27.

Uvedomujeme si význam a citlivosť vašich osobných údajov a vážime si dôveru, ktorú nám prejavujete ochotou využívať prostriedky elektronickej komunikácie. 

Ochrana a bezpečnosť dát je jednou z našich priorít, bez ktorej nie je možné vytvárať dôveryhodné vzťahy s našimi klientmi a obchodnými partnermi. Týmto by sme radi zdôraznili, že všetky osobné údaje, ktoré použijete v elektronickej komunikácii s nami, sú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v centrálnej databáze s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Pre komunikáciu je použitý SSL protokol od autority RapidSSL CA, GeoTrust, Inc. a je používané šifrovanie na vysokej úrovni. Zobrazenie certifikátu si môžete overiť kliknutím na ikonu vo vašom prehliadači.

Právna úprava ochrany osobných údajov na národnej úrovni vychádza zo všeobecného osobnostného práva chráneného štátom, základných práv a slobôd zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Podľa čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Podľa čl. 16 Ústavy Slovenskej republiky je nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia zaručená, pričom máme na mysli nedotknuteľnosť súkromia v spojitosti s celou intímnou oblasťou osobného života a nie iba v zmysle ochrany obydlia a toho, čo sa deje za dverami nášho domu, alebo bytu. Za porušenie tohto práva však nie je možné považovať iba odôvodnenú obavu zo zneužitia osobných údajov. Tieto ústavné práva sú v podmienkach Slovenskej republiky premietnuté predovšetkým do zákona Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Na národnej úrovni je ochrana osobných údajov zakotvená najmä v: