Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Stránka 3

Platobné informácie - účty pre platobný styk

Bankové spojenie pre platby v eurozóne:
4022333218/7500, CSOB, SR
IBAN: SK20 7500 0000 0040 2233 3218
BIC / SWIFT kód: CEKOSKBX
Pre platby v EURo mene použiť SHA

Bankové spojenie pre platbu v ČR:

2400455281/2010 FIO banka, ČR
IBAN: CZ93 2010 0000 0024 0045 5281

BIC (SWIFT) kód: FIOBCZPP
--------------------------------------------------------------------------

SWIFT Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

SEPA platbou sa rozumie platba v mene EUR do SEPA krajín so správne zadaným IBAN, BIC (SWIFT kód), s kódom spoplatnenia „SHA“, názvom Príjemcu a bez doplňujúcich správ. Banka Platiteľa a Príjemcu musia mať sídlo na území SEPA krajín. Výška platby nie je limitovaná a je pripísaná na účet Banky Príjemcu Pracovný deň nasledujúci po dni odpísania finančných prostriedkov z účtu Platiteľa. Zrýchlené a urgentné platby v mene EUR nie sú považované za SEPA platby.

Podmienky pre spracovanie odchádzajúce zahraničné platby ako cezhraničné, podľa Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady č.2560/2001 o cezhraničných platbách v eurách do výšky 50 000
EUR v rámci krajín EHP
· Suma príkazu je do 50.000, - EUR vrátane
· Mena príkazu je len EUR
· Účet príjemcu je uvedený vo formáte IBAN
· Banka príjemcu je vyplnená vo formáte BIC
· Platba je určená do krajín EHP *
· Variant poplatkov SHA

Základný popis vyplnenie povinných polí platobného príkazu do zahraničia, aby mohla byť spoplatnená ako zvýhodnená "Cezhraničná platba v EUR"

Výška platby (poľa "Suma" v platobnom príkaze)
· Vyplňte sumu platby do maximálnej výšky 50.000, - EUR vrátane

Mena platby (pole "Mena" na platobnom príkaze)
· Vyplňte ISO kód meny EUR, v inej mene nebude platba spracovaná ako cezhraničné

Číslo účtu príjemcu IBAN (pole "IBAN alebo číslo pčtu príjemcu" na platobnom príkaze)
· Vyplňte číslo účtu príjemcu vo formáte IBAN (International Bank Account Number)
· Povinné pole
· Každá krajina z tejto tabuľky má konkrétnu štruktúru IBAN: 16 - 31 alfanumerických znakov - viď tabuľka vzorov IBAN
· Zadáva sa bez slovíčka "IBAN", bez medzier, pomlčiek, lomítok a ďalších interpunkčných znakov a to len a výlučne do tohto poľa (na IBAN uvedený v iných poliach platobného príkazu
nebude prihliadať)
· Za správnosť IBAN ručí klient

Swiftová banky BIC (pole "SWIFT kód banky (BIC)" na platobnom príkaze)
· Vyplňte Swiftová kód banky BIC (Bank Identification Code)
· Povinné pole
· Platba je určená do krajín EHP - SEPA *
· Štruktúra: 8 - 11 alfanumerických znakov: prvé 4 znaky = určenia banky, 2 znaky = krajiny banky, 2 znaky aj číslica = mesto banky, posledné 3 znaky aj číslice = pobočka banky (ak je uvedené len 8 znakov - jedná sa o centrálu danej banky, ak sa uvádza 11 znakov - jedná sa o danú banku vrátane pobočky

Poplatky (pole "Poplatky" na platobnom príkaze)
· Vyberte variant poplatkov SHA - poplatky Tatrabanky hradí príkazca a poplatky korešpondenčných
bánk a banky príjemcu hradí príjemca


* SEPA zahrňuje 27 členských štátov EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španielsko, Česká republika, Veľká Británia, Švédsko a štáty Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island, Monako. Pravidlá SEPA dobrovoľne akceptujú banky Francúzskej Guayany, Guadeloupe, Martinique, Reunionu a Gibraltáru

EÚ smernica o cezhraničných platieb: www.ecbs.org
Kontrola SWIFT (BIC kód): www.swift.com/biconline/

Úhrada poštovou poukážkou
---------------------------------------------------------
SUMA: poplatok, ktorý ste dostali v potvrdzujúcom e-maile
Predčíslie účtu: necháte prázdne – nevyplnené
ČÍSLO ÚČTU: 4022333218
KÓD BANKY: 7500
VARIABILNÝ SYMBOL: číslo vašej žiadosti
ODOSIELATEĽ: vyplníte vaše osobné údaje
ADRESÁT: PLENKALL SK /  P.O.BOX 177, 851 01 Bratislava, SR
REFERENČNÉ ČÍSLO:
ŠPECIFICKÝ SYMBOL: číslo vašej žiadosti
SPRÁVA PRE ADRESÁTA: napíšte vaše priezvisko