Úvery a pôžičky pre podnikateľov

Platnosť čipov v občianskych preukazoch

Končí sa platnosť čipov v občianskych preukazoch

Rozhodujúci dátum je vydanie OP pred 21. júnom 2021.

Elektronické občianske preukazy s čipom využívajú najmä firmy a podnikatelia pri elektronickej komunikácii so štátom. Ich dôležitou funkciou je overený elektronický podpis. Ak sa vydali do júna 2021, budú fungovať len do konca roka 2022.

Upozorňuje na to občianske združenie Slovensko.Digital. Ministerstvo vnútra tvrdí, že tým, ktorí to potrebujú, stihne včas vymeniť staré občianske preukazy za nové.

O blížiacom sa konci platnosti bezpečnostnej certifikácie čipov sa v odborných fórach diskutuje už viac ako rok.

Ministerstvo vnútra plánuje spustiť informačnú kampaň pre držiteľov týchto občianskych preukazov na jeseň. Skôr tak nechcelo urobiť pre letnú turistickú sezónu a obavy zo zahltenia klientskych centier.

Nové občianske preukazy vydávajú okresné riaditeľstvá Policajného zboru. Správny poplatok za výmenu spomínaných dokladov je 4,50 eura. Požiadať o ňu treba osobne.

zdroj RTVS
------------------------------------
Výmena občianskych preukazov pre neplatnosť e-podpisu
Komunikujete so štátom elektronicky? Ak máte občiansky preukaz vydaný pred 20. júnom minulého roka, mali by ste do konca roka vybaviť nový napriek tomu, že Váš občiansky je stále platný. Končí Vám totiž platnosť kvalifikovaných certifikátov slúžiacich na elektronické podpisovanie.

Blíži sa koniec platnosti kvalifikovaných certifikátov na slovenských dokladoch totožnosti s čipom, ktoré štát vydal pred 21. júnom 2021. Dôvodom skončenia ich platnosti je, že doterajšiemu zariadeniu pre e-podpis /Smart Card Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 version V1.0./ končí 5-ročná certifikácia 26. júna 2022 a už naň nemožno vydávať certifikáty pre kvalifikovaný e-podpis. Koho sa končiaca platnosť týka a ďalšie dôležité informácie ohľadom výmeny občianskych preukazov sa dozviete v tomto článku.

Účelom kvalifikovaných certifikátov bolo priniesť čo najvyššiu mieru bezpečnosti pri podpisovaní elektronickým podpisom. Pôvodne sa tieto certifikáty vydávali na päť rokov a jeden mesiac, avšak platnosť im teraz skončí bez ohľadu na to, či táto doba už uplynula. Kvalifikovaný certifikát sa u slovenských občanov nachádza priamo v občianskom preukaze a možno ho využiť prostredníctvom čipu, ktorý je v občianskom preukaze umiestnený. Kvalifikovaný certifikát sa využíva pri elektronických službách napr. prostredníctvom portálu Slovensko.sk. a slúži na preukázanie identity svojho vlastníka. Z pohľadu práva má kvalifikovaný certifikát, resp. elektronický podpis rovnakú váhu ako vlastnoručný podpis. Pri cudzincoch pôjde o cudzinecký doklad (povolenie pobytu) s čipom.

Koho sa výmena občianskeho preukazu týka?

Problém so skončením platnosti čipu sa týka iba osôb, ktorým bol občiansky preukaz alebo cudzinecký doklad s čipom vydaný pred 21. júnom 2021. Ak Vám bol občiansky preukaz vydaný 22. júna 2021, povinnosť výmeny sa Vás netýka a Váš kvalifikovaný certifikát bude naďalej platný. Platnosť certifikátov vydaných pred 21. júnom 2021 sa skončí posledným dňom tohto kalendárneho roka, t. j. 31. decembra 2022. Platnosť certifikátu sa skončí aj napriek tomu, že mal pôvodne platiť dlhšie.

Výmena občianskeho preukazu, resp. cudzineckého dokladu s čipom sa netýka všetkých. Je nutné tiež uviesť, že povinnosť sa Vás týka iba v prípade, že elektronické služby, pre ktoré je takýto certifikát potrebný, využívate. V prípade, že ich nevyužívate, Váš občiansky preukaz je naďalej platný - zmena sa viaže iba na platnosť kvalifikovaného certifikátu, resp. na platnosť elektronického podpisu. Po skončení platnosti kvalifikovaných certifikátov sa už jeho prostredníctvom nebude možné elektronicky podpísať. Kvalifikovaný certifikát slúži na elektronické podpisovanie elektronických služieb, ktoré v listinnom svete vyžadujú vlastnoručný podpis. Najčastejšie ide napr. o daňové priznanie alebo návrh na zápis obchodnej spoločnosti do Obchodného registra.

Napriek informácii o platnosti certifikátov do konca roka už teraz existuje viacero prípadov, v ktorých je certifikát neplatný a tým pádom nefunkčný. Riešením je jedine okamžitá výmena za nový občiansky preukaz.

Pri zisťovaní toho, či sa Vás výmena týka, je dôležité prihliadať na dátum podania žiadosti o vydanie Vášho dokladu. Tento dátum je uvedený na občianskom preukaze na prednej strane vpravo dole pod názvom „dátum vydania“. Platnosť certifikátu je možné overiť aj prostredníctvom elektronickej služby ministerstva vnútra – „Overenie platnosti certifikátov vydaných na občianskom preukaze s čipom alebo na doklade o povolení na pobyt cudzinca s čipom“ https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/menu-doklady/info_zoznam+certifikatov/. Prostredníctvom tejto služby je možné zobraziť aktuálny stav všetkých certifikátov, ktoré boli uložené na danom občianskom preukaze.

Upozorňujeme, že neplatnosť kvalifikovaného certifikátu nemá žiaden vplyv na platnosť občianskeho preukazu ako dokladu totožnosti.

O výmenu občianskeho preukazu nemožno požiadať elektronicky, nakoľko výmena občianskeho preukazu z dôvodu neplatných certifikátov nie je uzákonená. Elektronicky možno požiadať o občiansky preukaz len pri zmene trvalého pobytu alebo pri skončení časovej platnosti preukazu. Uvedené znamená, že o výmenu budete musieť požiadať osobne.

Certifikáty pre elektronický podpis Slovenská republika vydáva občanom i cudzincom registrovaným na Slovensku bezplatne. Avšak, náklady za výmenu občianskeho preukazu zatiaľ znášajú občania. Za výmenu občianskeho preukazu kvôli skončeniu platnosti kvalifikovaného certifikátu zaplatíte 4,50 eur pri vydaní do 30 dní. Urýchlené vydanie do 2 dní Vás vyjde na 24,50 eur.

Situáciu budeme naďalej pozorne sledovať a v prípade zmien Vás budeme informovať.

Doplnenie október 2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o súdnych poplatkoch, na základe ktorej bude výmena občianskeho preukazu z dôvodu konca platnosti certifikátov bez poplatku. Občiansky preukaz si teda z dôvodu skončenia platnosti certifikátov k elektronickému podpisu vymeníte bez poplatku už od 07. októbra 2022 (oslobodenie od platenia správneho poplatku možno nájsť v odseku 4 položky číslo 22a Sadzobníka správnych poplatkov).

zdroj: Právne noviny

------------------------------------

Informácia Ministerstva vnútra zo dňa 26. 05. 2021

Platnosť certifikátu pre vydávanie e-podpisu na občianskych preukazoch a cudzineckých dokladoch končí 26. júna, používať vydané certifikáty však bude možné až do konca roku 2022

Od 21. júna 2021 začína ministerstvo vnútra vydávať občianske preukazy a povolenia na pobyt cudzinca s novým čipom. Doterajšiemu zariadeniu pre e-podpis /Smart Card Atos CardOS V5.0 QES EAC V1.0 version V1.0./ totiž 26. júna končí 5-ročná certifikácia a už nebude možné naň vydávať certifikáty pre kvalifikovaný e-podpis.

Doklady vydávané po 26. júni 2021, budú mať implementované nové zariadenie /CardOS DI V5.4 QES Version 1.0./.

Ak občan či cudzinec potrebuje elektronický podpis, môže si do 25. júna 2021 jednoducho a online z pohodlia domova nainštalovať certifikáty pre jeho tvorbu prostredníctvom Aplikácie pre eID. Certifikáty pre elektronické podpisy na súčasných dokladoch vydané do 25. júna bude totiž možné používať až do konca roku 2022.

Aké situácie môžu nastať?

* držitelia, ktorí majú súčasné elektronické identifikačné karty, a majú na nich vydané certifikáty, môžu ich naďalej používať pre elektronické podpisovanie do konca roku 2022;
    
* držitelia, ktorí majú súčasné elektronické identifikačné karty, a nemajú vydané certifikáty, môžu si ich pomocou aplikácie nahrať do 25. júna 2021, budú im platiť do konca roku 2022;
    
* držitelia, ktorí majú súčasné elektronické identifikačné karty bez certifikátov, a nenahrajú si ich pomocou aplikácie do 25. júna 2021, si v prípade potreby e-podpisu budú musieť vymeniť občiansky preukaz či doklad o pobyte cudzinca za správny poplatok,
    tí, ktorým MV SR vydá elektronickú identifikačnú kartu po 26. júni, budú môcť získať bezplatne certifikáty pre e-podpis.


Certifikáty pre elektronický podpis Slovenská republika, na rozdiel od iných krajín, vydáva občanom i cudzincom registrovaným na Slovensku bezplatne. V súčasnosti ich môže používať viac ako 480-tisíc Slovákov a takmer 7-tisíc cudzincov.

Kvalifikovaný elektronický podpis plnohodnotne nahrádza v prostredí e-Governmentu klasický vlastnoručný podpis v štandardnom papierovom či osobnom styku s úradmi. Okrem času sa jeho používaním ušetrí na správnych poplatkoch – pri použití e-služby správne poplatky klesajú o polovicu /najviac však do výšky 70 eur/.

zdroj: Ministerstvo vnútra