Úvery a pôžičky pre podnikateľov

pre živnostníkov

   Úvery sú pre živnostníkov poskytované v zmysle Obchodného zákonníka. Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené zákonom. K takto poskytnutému úveru je spísaná zmluva o úvere, ktorá môže byť zabezpečená zmenkou, alebo notárskou zápisnicou. Odplata za poskytnutie úveru je dojednaná v zmysle Obchodného zákonníka.
   Tieto úvery sú poskytované pre osoby, ktorých príjem je podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.