Zákon o chove psov

282/2002 Z.z.

ZÁKON


zo 16. mája 2002,

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 Predmet a pôsobnos? zákona

(1) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.

(2) Tento zákon sa nevz?ahuje na služobných psov používaných pod?a osobitných predpisov.1)

(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Ob?ianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov.2)

§ 2 Vymedzenie pojmov

Na ú?ely tohto zákona

a) zvláštnym psom je pes
1. používaný súkromnými bezpe?nostnými službami pod?a osobitného zákona, 3)
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných, lokaliza?ných a likvida?ných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, 4)
4. po?ovný,
5. ov?iarsky,
6. vodiaci,
7. používaný po?as výcviku alebo sú?aže konanej pod?a medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,
b) nebezpe?ným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil ?loveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)
c) vo?ným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za vo?ný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 3 Evidencia psov

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (?alej len "evidencia"). Držite? psa je povinný prihlási? psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného d?a lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

(2) Evidenciu vedie obec.

(3) Do evidencie sa zapisuje najmä

a) eviden?né ?íslo psa,
b) tetovacie ?íslo alebo údaj o ?ipovaní psa, ak ho pes má,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držite?a psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držite?a psa,
e) skuto?nos?, že pes pohrýzol ?loveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)
f) úhyn psa,
g) strata psa.

(4) Každú zmenu skuto?ností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držite? psa povinný do 30 dní od zmeny skuto?nosti alebo údaja oznámi? obci, kde je alebo má by? pes evidovaný.

(5) Obec vydá držite?ovi psa zapísaného do evidencie eviden?nú známku psa (?alej len "známka"). Na známke sa uvedie eviden?né ?íslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, ?i je pes nebezpe?ným psom. Známkou držite? psa preukazuje totožnos? psa.

(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zni?enie alebo stratu známky je držite? psa povinný do 14 dní odvtedy, ?o odcudzenie, zni?enie alebo stratu známky zistil, oznámi? obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držite?ovi psa za úhradu, ktorá nesmie by? vyššia ako 100 Sk, vyda? náhradnú známku; sumu úhrady ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§ 4 Vodenie psa

(1) Vodi? psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovláda? v každej situácii, pri?om je povinná predchádza? tomu, aby pes úto?il alebo iným spôsobom ohrozoval ?loveka alebo zvieratá, a zabra?ova? vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobi?.

(2) Vodi? nebezpe?ného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí ma? nebezpe?ný pes nasadený náhubok.

(3) Za psa vždy zodpovedá držite? psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva doh?ad.

(4) Držite? psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámi? svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámi? osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držite?a psa. Sú?asne je povinný skuto?nos?, že pes pohrýzol ?loveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 4) oznámi? obci, kde je pes evidovaný.

(5) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§ 5 Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami

(1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedzi? miesta, kde je

a) vo?ný pohyb psa zakázaný,
b) vstup so psom zakázaný.

(2) Miesta vymedzené pod?a odseku 1 musia by? vidite?ne ozna?ené.

§ 6 Zne?is?ovanie verejných priestranstiev
(1) Ak pes zne?istí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstráni?.

(2) Obec umiestni na miestach, kde je vo?ný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromaž?ovanie výkalov a zabezpe?í priebežné hygienické odstra?ovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí by? vidite?ne ozna?ený ú?el ich použitia.

(3) Podrobnosti o zne?is?ovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§ 7 Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí držite? psa, ak

a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nesp??a podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,
c) neohlási, že pes pohrýzol ?loveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)
d) neoznámi odcudzenie, zni?enie alebo stratu známky.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držite?a psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes úto?il alebo iným spôsobom ohrozoval ?loveka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol ?loveka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)
d) eviden?nou známkou nepreukáže totožnos? psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz vo?ného pohybu psa.

(3) Za priestupok pod?a

a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 500 Sk,
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5 000 Sk.

(4) Obec môže uloži? pokutu do jedného roka odo d?a, ke? sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo d?a, ke? k porušeniu povinnosti došlo.

(5) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnos? a následky protiprávneho konania.

(6) Na konanie o ukladaní pokút sa vz?ahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)

(7) Výnos z pokút je príjmom rozpo?tu obce.

(8) Ak sa držite? psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uloži? pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§ 8 Prechodné ustanovenia

(1) Obce sú povinné upravi? vedenie evidencie pod?a tohto zákona do šiestich mesiacov odo d?a nadobudnutia jeho ú?innosti.

(2) Držite? psa, ktorému vznikne po?as šiestich mesiacov odo d?a ú?innosti tohto zákona povinnos? pod?a § 3 ods. 1, splní túto povinnos? od 1. januára 2003 do 31. januára 2003.

§ 9 Ú?innos?

Tento zákon nadobúda ú?innos? 1. júla 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.


-------------------------------------------------------------------------
/1/ Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky ?. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon ?. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justi?nej stráže, zákon ?. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, zákon ?. 57/1998 Z. z. o Železni?nej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ?. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon ?. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona ?. 553/2001 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky ?. 255/1994 Z. z. o po?nej stráži.
/2/ Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky ?. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat, zákon ?. 40/1964 Zb. Ob?iansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon ?. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
/3/ Zákon ?. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpe?nostných služieb a podobných ?inností, o zmene a doplnení zákona ?. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona ?. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpe?nostných službách) v znení neskorších predpisov.
/4/ Zákon Národnej rady Slovenskej republiky ?. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate?stva v znení neskorších predpisov.
/5/ § 13 a 14 zákona ?. 140/1961 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ?. 248/1994 Z. z.
/6/ Zákon ?. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Vaša IP adresa je: 3.236.222.124
Copyright © 2021 PLENKALL. Powered by Zen Cart Translated by PeterB