MARKETING FEASIBILITY STUDY

Vypracované pre PLENKALL® Bratislava


L.J. Novotny
CzechBiz
909 Bay Street #1006
Toronto, ON M5S 3G2 Canada

PROJEK?NÁ MARKETINGOVÁ ŠTÚDIA
pre produkt
PLIENKY PRE PSOV

Obsah:

1. Sumarizácia
2. Obchodná predstava
3. Priemyselná analýza a marketingové miesto
4. Konkurencia: aká je ponuka
5. Plán a zakon?enie autora
6. Odporú?ania
7. Možné distribu?né siete
8. Príbuzné linky

November 22, 2004
Preložil: J. Husák

1. Sumarizácia

Pre krátkos? ?asu a nedostatku zdrojov, autor použil internetové vyh?adáva?e ako hlavný prame? informácií kde sa informácie k tejto štúdii relatívne nachadzajú. Na základe ve?kosti objemu produktov vyrabaných pre domáce zvieratá, autorov názor je, že riadne obchodovanie a taktiež riadna výroba plienok pre psov by mohla v Severnej Amerike a celosvetovo uspie?. Je potrebné aby mal produkt imidž produktu vyrábaného v S. Amerike a aby bol distribuovaný ako Americký alebo Kanadský výrobok, nie vidite?ne vyzerajúci import. Na ubezpe?enie a maximalizovanie komer?ného úspechu tohoto projektu, celá infraštruktúra je odporú?aná v Kanade alebo Spojených Štátoch.

2. Obchodná predstava

Predmetom je uvedenie (predstavenie) psích plienok na trhu v Severnej Amerike, obchodne riadené a patentované spolo?nos?ou na Slovensku.

3. Priemyselná analýza a marketingové miesto

Pod?a Americkej Asociácie výrobcov produktov pre domáce zvieratá (APPMA), Ameri?ania vlastnia viac domácich zvierat ako kedyko?vek predtým ?o je 65 miliónov psov v roku 2003. 62 percent všetkých domácností v US teraz vlastnia nejaké domáce zviera ?o je rekordne zaznamenané množstvo. Faktom je, že v Amerike je viac domácich zvierat ako samotných ?udí v celej Amerike. Napriek ekonomike ktorá je v recesii výdavky na domáce zvieratá sa takmer zdvojnásobili. Predaj Amerických spolo?ností Trh Doplnkov pre Domáce Zvieratá (MPCS) a Produkty pre Starostlivos? o Domáce Zvieratá Pegging 2002 (PCPP) ?o je asi $7,5 mld. am..dol., vytvárajú predpovede a odporú?ania a ur?ujú smery pre sú?asných a perspektívnych obchodníkov. Zabehnutí obchodníci úzko sledujú: obchodníci s výrobkami ur?ených pre ?udí pozorujú toto pole pôsobnosti. Hasbro napríklad už predstavili hra?ky pre psov s ozna?ením Tonka. Tento trend zaplnil jeden z najzdravších priemyslov s predajom produktov ur?ených pre domáce zvieratá momentálne na úrovní $31 mld. am. dol., ?o je viac ako v priemysle populárnych hra?iek pre deti ($20.3 mld v ro?nom predaji) a v priemysle sladkostí ($24 mld). Indikátory pokra?ujúceho rastu sú vidite?né v tých spolo?nostiach ktoré dominujú maloobchodnému sektoru. V októbri 2003, Goldman Sachs ohodnotil PetCo Outperform a PetSmart In-Line dodávate?ské sektory pre domáce zvieratá ako jedny z atraktívnejších podsektorov v ich kompletnom priemyselnom pokrytí Hardlines Retail. Pod?a Wall Street Journal (Dec 22, 2003) luxusné doplnky pre domáce zvieratá sú horúcimi položkami na túto sezónu. Niektoré z najexkluzívnejších svetových spolo?ností sa za?ínajú výrobu psieho oble?enia a doplnkov. Tri?ká pre psov od Ralpha Laurena zaplnili plné stránky farebnými reklamami v nede?nej módnej prílohe v New York Times (Dec 14, 2003) po ?om nasledoval predaj online na prázdninovú sezónu 2003. Luis Vuitton, Prada, Channel a Burberry vyrábajú obojky a vodítka pre psov. Iné spolo?nosti teraz predávajú luxusné doplnky pre psov ako napríklad Gucci, Tiffany & Co., L.L. Bean, Coach a Harley Davidson. Tento rýchlo rastúci žiadaný trh pre luxusné doplnky je prisudzovaný mnohonásobným trendom. Tento rok výdavky na nové luxusné produkty narastajú. Zhruba 2/3 zákazníkov kupujúcich produkty na domáce využitie sú majitelia psov a ma?iek. Vlastníctvo psa ma stúpajúci charakter a psychológia chovu domácich zvierat sa mení. Prázdne domácnosti a bezdetné páry takpovediac považujú domáce zviera za die?a a zviera vo všeobecnosti pokladajú viac-menej ako za ?lena rodiny. Pod?a Americkej Zdravotníckej Organizácie pre Domáce Zvieratá (AAHA), ktorá skúmala majite?ov zvierat, zistila fakt, že 83% vlastníkov sa vžíva do role otca alebo matky ich milá?ika a cez 90% majite?ov hovorí svojmu zviera?u „mám ?a rád“ aspo? jeden krát denne.

Zatia? ?o Spojené Štáty vedú v celkových výdavkoch a v štatistikách po?tu vlastníctva psov, globálny trh produktov orientovaných na domáce zvieratá je taktiež ve?mi silný. Trh EU je zna?ný a s povšimnutia hodnými trendmi. VB, Francúzsko a Nemecko si udržujú vysoké štatistiky vo vlastníctve domácich zvierat a trvalý rast na trhu doplnkov pre domáce zvieratá. Ale krajiny ako Taliansko majú momentálne senza?ný nárast. Taliansko zaznamenalo rast o 70% za posledných 10 rokov na trhu domácich zvierat, ?o je viac ako dvojnásobok hociktorej krajiny v EU. Taktiež vlastníctvo psa je stúpajúce a v roku 2004 je charakter zdravej Talianskej ekonomiky v predstihu pred ostatnými krajinami z EU. Taliansky trh domácich zvierat s obratom $2,9 mld am.dol. v roku 2002 a 5% plánovaným rastom v r. 2005 vytvorí nové maloobchodné jednotky s objemom aký je spomenutý vyššie a ponúkne ve?kolepé príležitosti pre Americké spolo?nosti. V porovnaní po?tu existujúcich a budúcich zverolekárov a postupných programov veteriny v celej Európe poskytuje cenné nahliadnutie do toho ?o sa môže udia? za horizontom 12 mesiacov. Nové maloobchodné jednotky s doplnkami pre domáce zvieratá rapídne a globálne expandujú. Rastom hyper trhu v Ázii po rozšírenie produk?nej dostupnosti pre regionálnych predava?ov po celom Taliansku. Ve?ké spolo?nosti využívajú zvä?šujúci sa trh doplnkov pre domáce zvieratá vytváraním nových maloobchodných jednotiek a poten?ných distribu?ných sídiel. Globálne, maloobchodné smerovanie na výrobu doplnkov pre domáce zvieratá taktiež rapídne rastie. Ako nakupujúci po celom svete za?ínajú nasledova? trend Ameriky v nakupovaní ve?kého množstva tovaru na jeden krát, ve?ké spolo?nosti tento rastúci trh doplnkov pre domáce zvieratá v rovnakom ?ase vyžívajú a proaktívne vytvárajú nové obchodné smery. Napríklad v auguste 2003 vo VB, Asda, vlastnená spolo?nos?ou Wal-Mart, otvára svoje prvé centrum pre domáce zvieratá. Vo Francúzsku 5-hviezdi?kové hotely za?ínajú vyhovova? požiadavkám ma? na hotely psa. V Taliansku supermarkety, hypermarkety, chovate?stvá za?ínajú predaj produktov pre domáce zvieratá a veterinári majú po prvý krát povolené predáva? tieto produkty aj mimo ambulancie. Novozélandský The Warehouse, najvä?ší obchodný dom, štartuje predaj doplnkov pre domáce zvieratá v Brazílii. Tento predaj je plánovaný narás? o 6,7% v nasledujúcich dvoch rokoch. V Južnej Kórei blízko Soulu sa v máji otvára 11 poschodový obchodný dom pre domáce zvieratá s názvom Megapet. Na Filipínach spolo?nos? Canine Depot otvára v máji v okolí Manily 9 nových filiálok V Japonsku jedna z troch domácností vlastní v roku 2003 domáce zviera. Tento priemysel je v Japonsku ro?ne v yenoch biliónovým obchodom. Japonsko zotrváva top Ázijským trhom pre strategickú pozíciu na ?alších 12 mesiacov. Výh?ady Japonskej ekonomiky koncom roku 2004 zostávajú ve?mi silné.

S týmto nárastom trhu a novými obchodnými smermi vzniká ve?a príležitostí pre spolo?nosti ktoré exportujú doplnky pre domáce zvieratá v unikátnej a vysokej kvalite. Toto je obzvláš? pravdivé tvrdenie, pretože WE a Kanadské produkty sú vnímané ako vysoko kvalitné v mnohých ?astiach sveta.


4. Konkurencia: aká je ponuka

(Ke?že sme nemali príležitos? otestova? individuálne produkty, dole sú uvedené ich reklamné materiály)

„DOG DIAPER“
poznámka: toto je najkompletnejší opis plienky pre psa ktorý som našiel (L.N.)

Jedine?né ?rty a úžitky: „Dog Diaper“ je revolu?ná, moderná a plne použite?ná plienka, dizajnovaná pre jednoduché zhromaž?ovanie tuhých a kvapalných exkrementov psa, ktorá vylu?uje možnos? vidie?, dotknú? sa alebo zacíti? psie výlu?ky. Problém zne?istenia ktoré spôsobujú psy v mestských centrách sa odráža v Canine Laws ( Zákon o psoch a ich blízkych druhoch), v Amerike a zahrani?í, kde v oboch prípadoch ukladajú zna?né pokuty majite?om psov, ktorí neupracú po svojich psoch.

Sú?asné metódy odpratávania psích výkalov z mestských chodníkov, parkov at?. sú pre majite?ov nepríjemné. Títo, aby vyhoveli zákonu musia zdvíha? výkaly ru?ne s použitím plastikových vreciek alebo zbera?ov na výkaly. Napriek vysokým pokutám, sú zákony vo vä?šine prípadov ignorované a exkrementy ostávajú nezozbierané. Dodato?né, sú?asné metódy odstra?ovania výkalov prichádzajú neskoro – až po akte. Sú uskuto??ované až potom ako výkaly vo?ne ležia na uliciach alebo v domácnostiach. Takže vlastne už pošpinil a/alebo kontaminoval oblas? kde sa nachádzal. Toto môže vies? k možnému hazardovaniu so zdravím ak exkrementy zostávajú nepozbierané ako v mnoho prípadoch v mestách po celom svete. „Dog Diaper“ natrvalo mení starostlivos? o psa v Amerike a za hranicami s ponukou najjednoduchšej a naj?istejšej cesty ako rieši? problém zne?istenia psími výkalmi (obe tuhé a tekuté) v domácnostiach, v mestských uliciach, ihriskách a parkoch.

Dizajn zaru?uje nedotknutie sa odpadu. Na rozdiel od detských plienok, „Dog Diaper“, revolu?ná, anatomická dizajnérska koncepcia zabra?uje akémuko?vek kontaktu medzi vrecúškom a oblas?ou genitálií a zviera?a. Odpad sa dostáva do separátneho vrecka a celá plienka môže by? jednoducho odstránená bez toho aby sme videli, dotkli sa alebo pocítili jej obsah.
Eliminuje domáce nepredvídané udalosti: Používanie „Dog Diaper“ eliminuje ne?isté udalosti v domácnostiach najmä u majite?ov šteniat, starších psov ktorí nie sú schopní kontrolova? ich potreby a psov s nepolepšite?nými návykmi.

Eliminuje nepríjemnú dennú prácu. Eliminuje nepríjemnú rutinu zdvíhania psích výlu?kov plastikovými vrecúškami natiahnutými na ruke alebo zbera?mi na výkaly doma alebo vonku. Poskytuje jednoduché odstránenie bez povšimnutia, dotknutia alebo zacítenia psieho výkalu. Umož?uje mestským majite?om psov dodržova? „Canine Laws“. Umož?uje mestským majite?om psov riadi? sa pod?a zákonov ?ahkým a vyhovujúcim spôsobom. Táto plienka je pre psa pohodlná a nevyžaduje si tréning na jej nosenie. „Dog Diaper“ je dizajnovaná so zrete?om na oboch, psa a majite?a psa a je tiež prínosom pre psa, ktorý nepotrebuje žiadny tréning.

Dva hlavné modely: kus odevu s jedným vrecúškom len pre výkaly (v troch prevedeniach) a odev s dvoma vrecúškami: jedno pre výkaly ( tri prevedenia) a jedno pre tekuté výlu?ky (prispôsobené pre psa a fenku). Oba dva modely môžu by? vyrábané dvojakými spôsobmi:

- ako klasická plienka
- ako znovu použite?ný korzet s možnos?ou pripojenia vrecúška

Úspešne testované: Produkt bol vytvorený cez etapovité obdobie a bol úspešne testovaný na nieko?kých plemenách psov. Ukazuje spo?ahlivos?, ú?innos? a vyhovujúce použitie produktu pre oba, tuhé a tekuté výlu?ky ako je ukázané na predvádzaní na videu. Vedie k pozitívnym reakciám od majite?ov psov, majite?ov obchodov pre domáce zvieratá a iných obchodníkov s tým ako psom u?ah?uje a zrých?uje použitie tohto zariadenia. Veterinári sú nadšenými priaznivcami.

Cie?ové trhy:

1. Spojené Štáty a domácnosti po celom svete
2. Veterinárne ambulancie, nemocnice
3. Parky a ihriská
4. Hotely
5. Doprava
6. Búdy pre psov
7. Chovate?stvá

Jednoducho použite?ná „Dog Diaper“ má enormný potenciál na Americkom trhu v maloobchode a na trhu veteriny. Tento priemysel domácich zvierat je zhruba 15 mld. Am. Dol. Ponúka masovú tovarovú výrobu a návratný obchod. Približná odhadovaná cena jedného balenia s 24 kusmi plienok v Spojených Štátoch je $3.98.

Odkedy psy robia svoje potreby 3 alebo 4 krát denne a mo?ia 10-12 krát denne (u šteniat je to frekventovanejšie), „Dog Diaper“ by bola používaná najmenej 3 krát za de? dospelým psom. Ak predpokladáme, že produkt použije iba 1% z 30 miliónov psov v Spojených Štátoch ktoré žijú v mestských alebo prímestských oblastiach (celková populácia psov odhadovaná v 1990 v SŠ na rok 1995 bola 74 miliónov), ro?ný dopyt „Dog Diaper“ by sa pohyboval okolo 328 miliónov plienok. Webová stránka „Dog Diaper“ nepretržite zaznamenáva žiadosti o informácie o nákupe produktu z celého sveta, ?ím potvrdzuje silný dopyt po produkte. Tvorca sa usiluje o licenciu produktu na manufaktúrnu výrobu a obchodovanie s ním.
Poznámka LN: Je to zaujímavé, vypadá to tak, že ešte stále nie sú v produkcii

Poznámky:

1. Produkt má silné patenty v Spojených Štátoch a po celom svete
2. Produkt je jednoducho a hospodárne vyrobený s použitím matného polyetylénového filmu alebo iným vhodným nepremokavým materiálom v odlišných farbách a potla?ou. Absorp?ný materiál je potrebný pre vrecúško na tekutý odpad.
3. Produkt môže by? vyrobený s ?itate?nou potla?ou a tepelno-lepiacimi technikami

Kontakt:

Stella M. Vidal, 237 Lafayette Street 2W, New York, NY 10012-4009
Tel/Fax: (212) 941-9615 e-mail: smvidal@tiac.net, 74534.2246@compuserve.com, www.dog-diaper.com

„REX“ Plienky ur?ené pre samcov psov

Spotrebite? je informovaný o potrebe nožníc na zastrihnutie remienka v želanej d?žke potrebnej k ve?kosti psa. „Rozlož plienku. Natrhni nieko?ko in?ov pásu na remienku aby sa odkrylo lepidlo a umiestni ho na neelastickú stranu plienky (ako na obrázku 1). Umiestni plienku do riadnej pozície na psovi (ako na obrázku 2) a pretiahni remienok hore a cez chrbát psa. Natrhni nieko?ko in?ov pásu z druhého konca remienka na odkrytie lepidla a pripoj ho k plienke tak aby držalo na mieste. ( Nenechávaj lep aby sa prilepil na psiu pokožku alebo srs?). Plienka by mala drža? priliehavo ale nie príliš tesne. Pes si najprv bude musie? možno zvyka?, tak je najlepšie ak skúsite psa zabavi? nejakou hra?kou alebo nie?ím rušivým pokia? si na ?u zvykne. Nedovo? psovi aby žul alebo hltal hocijaké ?asti plienky alebo remienka. Ke? je potrebné vlhké plienky vyme?te“.
Balenie obsahuje 20 Plienok pre psov a 20 remienkov. Hodia sa psom do 28 in?ov a okolo strednej ve?kosti. Kvôli hygienickým pravidlám produktu ktorý predávame, nemôžeme akceptova? reklamácie.

Cena za balenie: $9.99

Poznámka: Pripadá mi to príliš namáhavé, majitelia si neradi robia prácu sami

„PSIE PLIENKY JANICE BRANDT“

Spolo?nos? tvrdí, že ich plienka sa hodí psovi najlepšie na celom trhu. Hovoria: „Sú robené psom aby sa im hodili“ (Len pre psích samcov). Plienky budú chráni? váš domov od poškodenia spôsobeného mo?ením psa. Všetci vieme, že nemôžte sledova? vaše šte?a alebo psa každú minútu každý de?. Takže ke? ste zaneprázdnený alebo mimo, nedajte ho do záhrady, jednoducho nasa?te plienku a vedzte, že vaše koberce a nábytok sú ochránené a váš pes je v bezpe?í vo vnútri domu.

Plienky sú excelentné pre:

- pre trénovanie šteniat

- pre starších psov ktorí nedokážu kontrolova? svoje potreby (inkontinencia)

- pre psov ktoré jednoducho zna?kujú svoje teritórium

Iné použitie:

- Veterinárne ambulancie ich používajú na zabezpe?enie bandáže aby zabránili zviera?u olizova? alebo trha? bandáž v okolí miesta hojenia
- Zais?uje nežiaduce ob?ažovanie feniek

Nie sú žiadne iné plienky dizajnované tak dobre aby sa hodili psovi tak ako tieto. Plienka je vyrábaná z pevného džínového materiálu z ktorého sa dva remienky suchého zipsu pripevnia okolo tela zviera?a, držiac plienku bezpe?ne na mieste. Remienok na krku sa pretiahne cez hlavu a zadné nohy sú umiestnené cez elastické slu?ky umož?ujúce psovi hýba? alebo roz?ahova? sa bez problémov. Plienka má tri zošité vrstvy bavlnenej látky a vnútornú plastikovú látku umož?ujúce perfektne absorbova?. Môžu sa pra? a suši?. Výmena vypchávky nie je drahou záležitos?ou.

Jedna plienka vydrží 3-4 roky.

Každá plienka je urobená psom aby sa hodila na jeho miery.

Úžitky z plienky:
- Riešenie za málo pe?azí problému ne?istoty
- Aplikácia obliekania a vyzliekania je jednoduchá
- Šetrí váš koberec a nábytok od vysokých ú?tov za ?istenie
- Super absorp?ná
- Vyrobená tak aby sadla na každú ve?kos? psa
- Pohodlná
- Sloboda pohybu
- Lacná výmena vložiek
- Šikovné a zbož?ované
-
Naše po?iato?né zavedenie produktu sa stretáva s ve?mi pozitívnymi ohlasmi od maloobchodníkov až po širokú verejnos?

Kontakt: Janice Brandt, 715 Brandywine Dr. Lodi, CA 95240, 209-368-6810 Email: pppants@lodinet.com

„PLIENKA PRE PSA SMV“

Vyjadrenie spolo?nosti:
„Teraz je tu vyriešenie problému psieho zne?istenia: revolu?ná plienka, ktorá natrvalo zmení starostlivos? o psa. Zne?is?ovanie v mestských centrách a taktiež v domácnostiach psami je celosvetovým problémom. Ve?kos? problému je v mestských centrách v Spojených Štátoch a v zahrani?í odrážaný v zákonoch o psoch, ktorý ukladá zna?né pokuty majite?om psov ktorý po psovi neodpracú. Okrem toho zne?istenie predstavuje riziko nákazy v parkoch a na iných miestach kde sa necháva nepozbierané. Plienka je elegantná , je patentovaná ( v USA a po svete) a je úspešne testovaná na nieko?kých druhoch psov. Psy nepotrebujú tréning na nosenie plienky. Plienka je na jedno použitie, teda ponúka reprodukovaný obchod. Eliminuje zne?istenie doma a nepríjemné zodvihovanie psích výkalov vonku rukami.
Kontakt: email: smv@dog-diaper.com alebo info@dog-diaper.com

„PLIENKA PRE PSA WATSON“

Tieto plienky sú dizajnované pre psov a fenky, ktoré trpia inkontinenciou alebo pre zvieratá ktoré majú tendenciu mo?i? zo vzrušenia. Sú taktiež vhodné pre nové šte?atá alebo pre fenky ktoré hárajú. Každá plienka je vyrobená z odolnej, bavlnenej látky (rovnaký druh materiálu z ktorého sa vyrábajú džíny). Sú vystlané jemnou flanelovou látkou aby boli komfortnejšie a puzdrom s absorb?ným tkanivom, ktorá drží toto tkanivo na ochranu pred silnejším nanášaním výkalov a mo?i. Plienky sa dajú pra?. Pre psy ktoré majú silnejšie výtoky odporú?ame použitie našich prídavných puzdier, ktoré môžu by? použité v spojení s našim korzetom pre zvýšenú absorpciu. Na háranie alebo mo?enie v menšom meradle (pri vzrušení) korzet môže by? použitý sám o sebe alebo v spojení s absorp?ným puzdrom.

Plienky (XX-malé) najlepšie pre zvieratá ktoré majú do 4 libier, ako napr. malinké plemená a šte?atá. Rozmer pásu od 6-12 in?ov. Pre psov volíme nasledujúcu ve?kos?. $14.99

Plienky (X-malé) najlepšie pre zvieratá medzi 4 a 8 librami, ako napr. Maltézsky pin?, Pekingský palácový at?. Rozmer pásu od 10-13 in?ov. Pre psov volíme nasledujúcu ve?kos?. $16.99

Plienky (malé) malý korzet na ve?kos? 8-15 libier alebo rozmery pásu od 13-19 in?ov. Perfektné pre ve?kosti Maltézskych pin?ov, Pekingských palácových at?. Pre psov volíme nasledujúcu ve?kos?. $18.99

Plienky (stredné) najlepšie pre zvieratá medzi 15 a 35 librami. Rozmery pásu od 18-25. Najlepšie sa hodia psom ako je Bígl, Boston, Koker, Šeltia, Pudel a iné. Pre psov volíme nasledujúcu ve?kos?. $19.99

Plienky (ve?ké) ve?ký korzet sa hodí pre zvieratá medzi 35 a 55 librami alebo rozmerom pásu od 20-27 in?ov. Hodí sa pre ve?kosti psov ako sú Baset, Bulteriér, Buldog, Kólia, Fúza? a pod. Pre psov volíme nasledujúcu ve?kos?. $20.29

Plienky (X-ve?ké) najlepšie pre zvieratá medzi 55 a 90 librami. Rozmery pásu od 25-34. Hodí sa pre ve?kosti psov ako sú Boxer, ?au-?au, Doberman, Dalmatín, Ov?iak, Retriever a iné. $21.99

Vložky do korzetu ( 22 vložiek) sú vložky na vystlanie vnútra ktoré sa do korzetu nastavia ako je opísané vyššie. Tieto sú odporú?ané pre psov so silnejšími výtokmi. $4.29

„WINNIE THE POOH“

Sú úplne nové, rozkošné spodky dizajnované a ru?ne robené mnou v mojom nefaj?iarskom dome. Chránia koberce, nábytok a vaše lono ke? vaša fenka hára ale taktiež môžu by? použité s dámskou vložkou vo vnútri aby absorbovali pri inkontinencii psov v staršom veku a u nevycvi?ených psov a šteniat. Dizajn týchto spodkov je autorským právom tak ich prosím nekupujte ak by ste ich chceli kopírova?. Tieto spodky uvádzajú Winnieho do slávnostného režimu, kde spodky sú dekorované ?ervenou stuhou s viano?ným strom?ekom! Sú futrované jemnou absorb?nou bavlnenou látkou a majú povo?ný otvor na nohách a drieku aby priliehali. Spodky sa pripev?ujú dlhotrvajúcim suchým zipsom. na chrbte zviera?a ?iže sa dajú obliec? a vyzliec? v nieko?kých sekundách! Ve?kos? spodkov na drieku je cca od 14 in?ov do cca 19 in?ov okolo brucha pred zadnými nohami zviera?a. Hodia sa na plemená strednej ve?kosti ako napr. malé pudle, španiele, vä?šie teriéry a menšie chrty aspo? pod?a môjho názoru. Ale prosím, premerajte vášho psa pred nákupom, pretože spodky sa nedajú akceptova? ako reklamácia ak sa nehodia. Ponúkam iné ve?kosti, sta?í sa len opýta?! Uistite sa aby ste ma pridali na váš ob?úbený zoznam!

„DOGGIEJAMS“

Spodky sú na prevenciu psov a feniek od mo?enia v nežiadúcich oblastiach ako poste?né prádlo, koberce, vankúše, rolety, nábytok, at?. Toto oble?enie pre psov je vyrábané vo viacerých farbách a ve?kostiach! „DOGGIEJAMS“ môžu by? tiež používané ako na prevenciu psov od toho aby sa nepárili s fenami alebo pre feny po?as hárania. „DOGGIEJAMS“ sú ve?mi štýlovým odevom a môžu by? nosené ako oble?enie alebo používané na zahriatie psa v studenom po?así. Plienka je stabilizovaná dvoma elastickými reme?mi, ktoré sa pripevnia okolo zadných nôh a reme? so suchým zipsom je použitý na zaistenie k drieku zviera?a. Tieto Havajské spodky pre psov sú excelentným nápadom pre šteniatka ktoré nie sú trénované v dome a pre staršie psy ktoré trpia inkontinenciou.

„PLIENKY POHLCUJÚCE PACH“

Ak ste niekedy strávili ?as v kempe po?as po?ova?ky, iste viete, že zážitky z toho ?o ste videli a po?uli sú ove?a viac zábavnejšie ako pach po týždni strávený v stane s po?ovnými psami a ich majite?mi. Aby sme vám tvrdú skúšku delenia sa o lôžko s Labradorom, ktorý má rád fazu?u, urobili znesite?nejšou, ?udkovia z „Flat-D Innovations“ vytvorili plienky pre psov ktoré absorbujú pachy. Môžete sa vybra? z dvoch modelov „Dogone Thong“ a „Dog Deodorizing Diaper“. Obe obsahujú uho?no-impregnovanú látku, ktorá bola originálne vyvinutá Britskými vedcami na boj proti.....?omu asi? Chemickej vojne. (www.flat-d.com)

„SEASONALS“ Spodky pre hárajúce fenky a inkontinentných psov

„Seasonals“ sú spodky, ktoré sa originálne hodia pre fenky, ktoré hárajú a inkontinentných psov. Od 1989 „Seasonals“ pomáhajú udržiava? domovy majite?ov bez pošpinenia a zápachu. Našimi vernými zákazníkmi sú psie chovate?stvá, rodiny so staršími psami, oby?ajní chovatelia a majitelia šteniat. „Seasonals“ sa dokonca hodia na ma?ky a pre samce psov. Pužívajú sa ve?mi jednoducho. Umiestni hocijakú savú vreckovku do miesta ktoré je umiestnené pod dierou na chvost. Potom natiahni „Seasonals“ cez jeho chvost a zalep ich suchým zipsom okolo tela. ?o nás odlišuje od konkurencie je prax ktorú máme v zaistení plienky na každý druh plemena. „Seasonals“ ostávajú oble?ené, nosia sa pohodlne a sú dobré aj po mnohonásobnom praní. Taktiež nám prax ukázala aký druh látky odberatelia preferujú. Stretávame sa s požiadavkami tisícou spokojných zákazníkov od roku 1989.

Tu sú niektoré z výhod:

- celý bavlnený materiál dovo?uje pokožke psa spokojne dýcha? a taktiež sa dobre nosia
- množstvo ve?kostí aby sa psovi hodili
- udržuje vaše koberce a nábytok ?isté
- množstvo pekných látok na výber
- dajú sa opra? a vyvesi? na sušenie
- suchý zips na drieku nespôsobuje psovi problém a poskytuje mu perfektné prispôsobenie
- jemná bavlnená látka na nepoškodí srs? psa a neirituje jeho pokožku
- vydržia aj na najaktívnejších psoch
- jednoducho sa nasadzujú a odnímajú
- prešívanie je vysoko kvalitné vyrobené v USA
- s použitím akejko?vek sacej vložky
- zaru?ená spokojnos?
- recyklovate?né papierové balenie s kompletným návodom
- inštrukcie pre zákazníka

Kontakt: 1-800-767-6567 alebo fax: 734-994-024 alebo email: seasonals@comcast.net alebo adresa: Sojourner Farms, P.O.Box 8062, Ann Arbor, MI 48107

„LEFEVRE DOGGY BAG“

Posledný nápad Kanadského tvorcu by mohol urobi? zbieranie psích výkalov, pre majite?ov psov, minulos?ou. LeFevrov „Doggy bag“ je pod?a Montreal Gazette v podstate plienka pre psov. „Vynález sa vz?ahuje vo všeobecnosti na obliekanie zvierat ale najmä na korzet v ktorom sa zhromaž?ujú a výkaly a mo?“, povedal LeFevre. Na patenty v Kanade a USA sa o?akáva. „Môj zámer je preda? myšlienku, nie za?atie stavby spolo?nosti na ich manufaktúru“, dodal. Psie tašti?ky obsahujú doplnky ako sú malé vrecúška na nosenie všetkého od psích pochú?ok až po mobilný telefón. Má prídavné, odnímate?né miesto kde sa zbiera mo? od feniek, vystlané hygienickou vreckovkou pre tie ktoré hárajú. LeFevre povedal, že jeho taška pre psa je dizajnovaná pre použitie vonku aj vo vnútri. Povedal, že: „Sú obzvláš? užito?né po?as trénovania nového psa alebo po nas?ahovaní sa na nové neznáme miesto, kde je pes nervózny a h?adá si miesto na od?ah?enie“.

Autorovo zosumarizovanie konkurencie:
Pripadá mi to tak, že ve?ké množstvo plienok ktoré sú v texte spomenuté sú domácimi vyhotoveniami. Nevyzerá to tak, že nejaké ve?ké množstvo týchto plienok je vyrábaných vo fabrikách. Zaiste to necháva dos? miesta pre profesionálne vyrábaný a obchodovate?ný produkt v tejto kategórii. Niektoré existujú (Kalifornia, ?ína), ale tu je výrobných podnikov len zopár.

Poten?ný Kanadský výrobca:

Canadian Careguard Corp.

CCC je kanadsky založený výrobca intenkontinen?ných produktov. Spolo?nos? vyrába plienky pre dospelých do maloobchodnej siete a pre iné inštitúcie. Vyrábajú normálne a prémiové v štyroch ve?kostiach s, m, l, xl. Majú ich v dvoch akostiach. V tej druhej sú minoritné chyby ale stále je ich kvalita výnimo?ná.

Typ spolo?nosti: Výrobný podnik
Kontakt:

Výrobca plienok v USA:

Forty Four Co.

Spolo?nos? zaoberajúca sa exportom a importom, ktorá sa špecializuje v priamej distribúcii nápojov, predplatených telefónnych kartách, kamerách, produktov pre domáce zvieratá a batérií do telefónov, cukru, ryže, dreva.

Typ spolo?nosti: Exportér
Kontakt:

5.Plán a zakon?enie autora

Nasledujúce informácie sú k tomu ako sa dá uspie? na severo-americkom trhu:

Musíte sa spoji? s Kanadskou alebo severo-americkou spolo?nos?ou. Nikto si neobjedná produkt zo Slovenskej spolo?nosti.
Severo-americká webová stránka:
Musíte ma? webovú stránku vytvorenú v severnej amerike, nie preloži? existujúcu slovenskú stránku. Prvý krok by mal by? povel na okamžité vytvorenie marketingovej web stránky v Severnej Amerike. ?udia v USA a Kanade majú radi jednorazové produkty ktoré sú prírodou rozkladate?né. Severo-americký distribu?ný systém by mal zah??a? transportovanie tovaru, ve?koobchodný sklad, ktorý bude slúži? dopytu, a to:

a) akceptovaním internetových objednávok
b) inkasovaním platieb
c) transportovaním plienok

6. Odporú?ania:

Ako dizajn produktu najefektívnejšie vyzerá ak sa bude ponúka? ako dve položky. A to ako spodky a korzetové vložky na jedno použitie.

Autorové ?alšie odporú?ania sú:

Po?as doby predstavovania na trhu, by mala by? celá produkcia zostavená slovenskou spolo?nos?ou na Slovensku a v ?eskej Republike s amerikanizovaným balením. V budúcnosti, ak bude zaru?ený dopyt by mali by? brané do úvahy ako produk?ný zdroj krajiny ako ?ína, Vietnam at?. Transport z produkcie na severo-americký trh by mal by? cez špecializovanú spolo?nos? majúcu rešpekt v regióne. Propagovanie produktu v magazínoch o psoch a internetových stránkach venovaných psom. Taktiež predvádza? produkt na výstavach psov, sponzorova? niektoré aktivity rozli?ných psích klubov a sú?aže.
V momente spustenia produktu na trh nie je potrebné regionálnu obchodnú jednotku. Možno akurát tak nejaký ve?kosklad aby sa predišlo zdržiavaniu a zdvojnásobeniu zákazníckych poplatkov.

7. Poten?ná distribu?ná sie? (fáza II) navštívte www.petsuppliesguide.com/dogproducts.html

8. Príbuzné linky
http://www.rexdiapers.com/
http://www.canineworld.com/directory/shoppersguide/petcenter/dogdiapers.html
http://www.dog-diapers.com/
http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=43426&item=4332195386&rd=1#ebayphotohosting
http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=1283&item=4331931053&rd=1#ebayphotohosting
http://www.inventionconnection.com/BOOTHS/booth111.html
http://www.inventivewomen.com/library/library_fran_bouchard_on.shtml
https://secure.highspeedweb.net/~ldcpet/aa-doggie-diaper.htm
http://www.fancynancys.com/panties.htm
http://www.handicappedpets.com/diaper/index.htm
http://www.dog-bows.com/cgi-bin/TheFinishingTouch/shop.cgi?database=apparel&action=view_product&productID=BB-P&category=1
http://www.outdoorlife.com/outdoor/news/snapshots/article/0,19912,683199,00.html
http://petsupplies4less.com/sb/site.cgi?sid=QVpfXhhqCdoAAACQDYc&m=3&category=Dog%20Diapers
http://www.thensome.com/discount.htm
http://www.ivenus.com/therightstuff/howto/howtowk24.asp
http://www.markout.com/faq.htm
http://www.seasonals.com/
http://www.greatpetproducts.net/kwpages/dogdiaper.html
http://www.fuzing.com/qrx/Diaper_Importers_Exporters_Buyers_Manufacturers_and_Suppliers
http://www.dogs-r.us.com/products.html
http://www.petsuppliesguide.com/dogproducts.html
http://www.edoglovers.com/productcontact.asp

Vaša IP adresa je: 3.236.222.124
Copyright © 2021 PLENKALL. Powered by Zen Cart Translated by PeterB