Kliešte

Klieš? všeobecne32.jpg

V našich zemepisných šírkach sa vyskytuje najviac klieš? obecný. Tento druh prežíva v listnatých a zmiešaných lesoch s hustým krovím, alebo s množstvom rastlín. Sam?ek je asi 2mm ve?ký, ?iernej alebo tmavo-hnedo?ervenej farby. Sami?ka má 4mm, ?ervenú farbu a pri nasatí mení farbu do šeda a môže sa zvä?ši? až do ve?kosti 1cm. Kliš? je nebezpe?ný prenáša? chorôb, na svojich hostite?ov ?íha vo výške 10 - 150 cm na trávach a kríkoch

Nasatie a odstránenie

Ak sa nám nepodarí všetky kliešte z tela psa odstráni?, tento cudzopasník sa so svojím ostrím t?ním pokrytím rypá?ikom zav?ta do kože a pije krv, ktorá je jeho jedinou potravou.

33.jpgPri odstra?ovaní klieš?a treba dáva? pozor, aby sa nerozpu?il, pretože tak sa zvyšuje riziko prenosu infek?ných chorôb na psa aj majite?a. Doporu?uje sa odstra?ova? v rukaviciach, alebo používa? špeciálnu pinzetu na kliešte. Po vytiahnutí klieš?a z kože je dôležité, aby sme ho zni?ili- spálili, tak predídeme tomu, aby sa nám "nemotal" po dome a nenapadol znovu niekoho, najskôr nás alebo znovu nášho psíka.

Pri ve?kom množstve nasatých cudzopasníkov môže dôjs? k oslabeniu nedobrovo?ného jedinca. Po nasatí sa do kože dostáva sekrét slinných žliaz klieš?ov, ?o vyvoláva podráždenie kože a niekedy až tvorbu uzlíkov, ktoré sa ve?mi pomaly strácajú. Ale takýto uzlík nie je ni? proti infikovanému klieš?ovi, ktorý môže nášmu zverencovi ale aj nám spôsobi? ve?ké zdravotné problémy- lymskú boleriózu.


BORELIÓZA (LYMSKÁ CHOROBA)


Všeobecné informácie
V letnom období ?udia ?astejšie navštevujú prírodu, a to ?asto bez vhodného oble?enia. Od mája do septembra sa tak vystavujú možnosti infekcie baktériou (spirochétou) prenášanou klieš?om, s následkom možného infek?ného ochorenia - boreliózou. Premorenos? klieš?ov na Slovensku boréliou je priemerne asi 10%, v niektorých ohniskách môže by? vyššia. Aby ?lovek mohol by? infikovaný, je potrebná prítomnos? klieš?a na koži viac ako 24 hodín. Preto každodenná prehliadka tela i odevu na prítomnos? klieš?ov môže by? prevenciou vzniku ochorenia.
Borelióza sa prejavuje naj?astejšie horú?kou, únavou, boles?ami svalov a k?bov (hlavne kolien) ale predovšetkým výraznou ?ervenou vyrážkou, ktorá sa postupne zvä?šuje na ve?kos? viac ako 10 – 15 cm. V tomto štádiu je najvhodnejšie vyh?ada? lekára a ochorenie dôkladne prelie?i? antibiotikami. U niektorých ?udí sa však tieto kožné prejavy neobjavia a ochorenie môže nepoznane pokra?ova?. ?alšími príznaky skorého štádia infekcie môžu by? únava, bolesti hlavy, pocit obmedzenej hybnosti šije, bolesti svalov a k?bov, zvä?šené lymfatické uzliny alebo za?ervenanie spojoviek. Nelie?ené ochorenie môže prejs? do chronického štádia s postihnutím srdcového svalu a nervového systému ( zápaly mozgových obalov, mozgu, miechy, obrna tvárového svalstva a pod.). Vtedy je už ?asto potrebné podáva? v nemocnici antibiotiká do žily. Diagnózu je možné stanovi? vyšetrením krvi špeciálnymi testami. V oblasti výskytu klieš?a na koži je obvykle malá ranka alebo za?ervenanie, ktoré je normálnou reakciou na zaklieštenie.
Boréliozou môže by? po zaklieštení nakazený i pes, ktorého je však možné proti tomuto ochoreniu o?kova?. U psa sa ochorenie prejaví horú?kou, nechutenstvom, opuchom k?bov, stuhnutou chôdzou alebo krívaním. Vtedy je potrebné navštívi? veterinára, ktorý zaháji antibiotickú lie?bu. Ústup ?ažkostí je zvy?ajne do 2 dní, potrebné je však, aby pes užíval antibiotiká ešte aspo? 2 - 4 týždne.

Preventívne opatrenia
Odporú?a sa vyhýba? sa návštevám oblastí, v ktorých je vysoká prítomnos? klieš?ov – vysoká tráva, krovie a pod, ako i ohniskám s vysokým výskytom infikovaných klieš?ov. Odporú?a sa nosi? ošatenie pokrývajúce ?o najvä?šiu ?as? tela, hlavne 34.jpgponožky, topánky a dlhé nohavice. Odev by mal by? svetlý, aby sa z neho dali odstráni? prípadné neprisaté kliešte. Na nekryté ?asti tela je vhodné použi? špeciálne repelenty odpudzujúce kliešte. Dobré je uži? pred prechádzkou do prírody i vitamíny skupiny B. Každý de? je potrebné skontrolova? celé telo, ale i odev, vzh?adom na možnos? prítomnosti i ve?mi malého klieš?a. Skontrolova? je potrebné i psa, ak ste ho mali so sebou. Klieš?a je potrebné odstráni? celého, ?o najskôr, a najlepšie pinzetou. Pri odstra?ovaní treba by? trpezlivý, telo klieš?a by sa nemalo rozmliaždi?. Odstránená musí by? hlavne tá ?as? klieš?a, ktorou bol prisatý. V prípade potreby, je klieš?a možné da? vyšetri? na prítomnos? borélií. Ak sa podarí klieš?a dokonale odstráni? do 24 hodín po zaklieštení, pravdepodobnos? infekcie je malá.

Informácie pre lekárov
Lymská choroba (borelióza) je multisystémové infek?né ochorenie postihujúce naj?astejšie kožu, k?by, srdce a nervový systém. Epidemiologickým agensom je baktéria – spirochéta Borrelia burgdorferi, pri?om v Európe dominuje podtyp Borrelia afzelii vyvolávajúca kožné prejavy, a Borrelia garinii ktorá sa manifestuje neurologickými prejavmi. Prenáša?om je klieš? Ixodes ricinus. Predpokladaný výskyt na Slovensku je viac ako 1000 nových ochorení ro?ne.
Prejavom skorej infekcie je erythema migrans – makulopapulárny erytém ve?kosti asi 15 cm, ktorý sa objaví o nieko?ko dní až týžd?ov po zaklieštení. Neskorším prejavom infekcie sú artralgie a myalgie. Komplikáciou môže by? i myokarditída alebo perikarditída. U nelie?ených pacientov sa môžu objavi? i prejavy postihnutia nervového systému – periférna lézia VII. nervu, meningoencefalitídy a myelopolyradikuloneuritídy, opísané boli i neuronitídy, depresie, panické ataky, chronický únavový syndróm a iné prejavy. Žiadne klinické manifestácie však nie sú pre boreliózu patognomické. Diagnóza by mala by? stanovená na podklade epidemiologickej anamnézy, klinického obrazu a výsledkov pomocných vyšetrení v?ítane sérologických.
V klinickej diagnostike sa štandardne vyšetrujú protilátky s antigénom B. burgdorferi imunofluorescen?nou metódou a metódou ELISA. IgM protilátky sú detekovate?né 3 - 6 týžd?ov po infekcii, IgG protilátky sa tvoria asi po 6 týžd?och, vrcholia po šiestich mesiacoch a pretrvávajú dlhodobo. Vzh?adom na možnos? falošne pozitívnych výsledkov, odporú?a sa v prípade ich pozitivity následná konfirma?ná reakcia metódou Western Imunoblot. Na niektorých pracoviskách je možná i detekcia tiel borélií prostredníctvom polymerázovej re?azovej reakcie (PCR).
Terapeuticky sa odporú?a doxycyklín (u dospelých), amoxycilín (aj u detí) po dobu aspo? 21 dní, v prípade postihnutia nervového systému ceftriaxón alebo cefotaxím intravenózne 28 dní.
O?kovacie látky pre ?loveka sú v štádiu výskumu a klinických štúdií, problémom je variabilita a neustála zmena povrchových antigénov borélií najmä v Európe.

Klieš?ová meningoencefalitída:

Kliešte môžu by? prenáša?mi vírusov, ktoré spôsobujú zápal mozgu a mozgových blán - klieš?ovú meningoencefalitídu. Lie?ba tohto ochorenia nie je doposia? známa.
Najspo?ahlivejší spôsob, ako sa chráni? pred týmto ochorením, je o?kovanie. Nie každý klieš? je prenáša?om vírusov. V niektorých oblastiach je ve?ké množstvo infikovaných klieš?ov, v iných sú nakazení ojedinele alebo vôbec nie. Pokia? má klieš? v sebe vírus a Vy nie ste o?kovaní, môžete ?ažko ochorie?, pretože doposia? nemáte protilátky proti vírusom prenášaným klieš?ami.
Prvé štádium choroby za?ína naj?astejšie za 1 až 14 dní po prisatí klieš?a. Priebeh je podobný chrípke. Po 1 až 20 d?och, kedy je pacient takmer bez príznakov, môže následova? druhé štádium, ktorého priebeh býva podstatne závažnejší, pretože vírusy po masívnom premnožení môžu preniknú? do centrálnej nervovej sústavy, kde poškodzujú nervové bunky. Prejavuje sa to silnými boles?ami hlavy, vracaním, vysokými horú?kami, poruchami vedomia. Klieš?ový zápal mozgu alebo mozgových blán môže ma? i trvalé následky, ako sú obrny, chronické bolesti hlavy, poruchy koncentrácie, znížená výkonnos?, depresia.
Pre výskyt ochorenia na klieš?ovú encefalitídu je typická sezónnos?, súvisiaca s cyklom aktivity klieš?ov. Ide o obdobie od apríla do konca októbra. Aby bola zabezpe?ená dostato?ná ochrana proti klieš?om už pred nástupom ich aktivity, je žiadúce za?a? základné o?kovanie už v chladných mesiacoch roka.

Priebeh choroby:

Inkuba?ná doba: trvanie 2-28 dní

1. fáza choroby: trvanie 1-28 dní, chrípke podobné príznaky: horú?ka, únava, bolesti hlavy, drieku a kon?atín, katarálne prejavy, žalúdo?né a ?revné ?ažkosti, celková nevo?nos?, nechutenstvo, nutkanie na zvracanie

Bezpríznakové obdobie: trvanie: 1-20 dní

2. fáza choroby: vysoká horú?ka, bolesti hlavy, vracanie, stuhlos? šije, zriedkavejšie poruchy vedomia, obrny, svetloplachos?, depresia a iné

Ukon?enie ochorenia:

a/ úplné uzdravenie

b/ trvalé následky: cca 6% chorých, pretrvávajúce bolesti hlavy, obrny,
úbytok svaloviny a iné
c/ úmrtie: 1-2 % chorých

Výskyt:

Kliešte sa vyskytujú predovšetkým v tráve a v nízskych porastoch. Zachytávajú sa na steblách trávy a na spodnej strane listov, preto ich nevidíme. Nesprávny názor je, že kliešte visia zo stromov a na svoju obe? padajú. Kliešte sa pri pohybe po týchto miestach prichytia na telo alebo odev a odtia? sa potom nebadane rozlezú do zákolenných jamôk, medzi stehná, do podpazušných jamôk alebo pod prsníky. Prisatého klieš?a je potrebné ?o najrýchlejšie odstráni?. Po dezinfekcii klieš?a uchopíme ?o najbližšie k miestu prisatia a vytiahneme ho. Ak sa nepodarí klieš?a vytiahnu?, je vhodné vyh?ada? zdravotnícku pomoc.
V Európe sú oblasti so zvýšeným výskytom infikovaných klieš?ov najmä na území Slovenska, ?eskej republiky, Rakúska, Nemecka, Ma?arska, Chorvátska, Slovinska a Po?ska.

Výskyt ochorení na klieš?ovú encefalitídu

O?kovanie:

O?kovacia látka FSME-IMMUN Inject S obsahuje usmrtené vírusy, ktoré už nemajú schopnos? sa rozmnožova?. Po podaní týchto inaktivovaných vírusov do ?udského tela v rámci o?kovania, za?ne vlastný imunitný systém o?kovaného ?loveka vytvára? obranné látky, ako pri skuto?nej infekcii. Je tu však jeden podstatný rozdiel. Vzh?adom na to, že sa vírusy v o?kovacej látke už nemôžu pomnoži?, nevedie o?kovanie ku vzniku choroby, ako sa to stane po pohryznutí infikovaným klieš?om. Ak sa po pohryznutí infikovaným klieš?om dostanú vírusy do tela o?kovaného ?loveka, imunitný systém je schopný bráni? sa. Protilátky bránia vírusom klieš?ovej encefalitídy, aby vnikli do buniek a ?lovek je takto chránený.

Základné o?kovanie:

1. diel?ie o?kovanie: ?o možno najskôr ! Najlepšie v studenom ro?nom období.
2. diel?ie o?kovanie: 14 dní- 3 mesiace po 1. diel?om o?kovaní. Predstavuje už pomerne dobrú ochranu, najmä pre deti.
3. diel?ie o?kovanie: 9-12 mesiacov po 2. diel?om o?kovaní. Úplná, spo?ahlivá ochrana.
Ak sa o?kovanie za?ína v letných mesiacoch, odstup medzi prvou a druhou dávkou má by? 14 dní, aby sa ?o najskôr dosiahla ochrana.

Preo?kovanie:
Najlepšie je da? sa každé 3 roky preo?kova? jednou vakcínou.
Tak si zabezpe?íme skuto?nú ochranu pred chorobou.

O?kovanie nie je povinné, hradí si ho každý záujemca sám.


Vaša IP adresa je: 3.236.222.124
Copyright © 2021 PLENKALL. Powered by Zen Cart Translated by PeterB