Poradňa pre dlžníkov
     Dostali ste sa do problémov a hrozí vám exekúcia, alebo už bolo voči vám zahájené exekučné konanie?

     Ak sa hľadá dôvod, prečo sa to nedá, tak sa to nedá. Kto hľadá spôsob, ako z toho von, nájde riešenie. My vám ponúkame spôsob, ako uľahčiť a v nejednom prípade, právnymi krokmi, zastaviť celú exekúciu ako neoprávnenú. Ak sa vyznáte v spleti paragrafov, viete ako na to, možno len nepoznáte to správne Know-how. Ak vám je cesta nejasná a chcete problém riešiť, pomôžeme.

     Na týchto stránkach vám ponúkame možnosť, ako úspešne čeliť exekučnému konaniu, alebo aspoň zmierniť jeho dopad. Je potrebné si uvedomiť, že exekúcia je spôsob, ako váš veriteľ chce dostať svoje peniaze späť.
Kto nechce, hľadá dôvod. Kto chce, hľadá spôsob.
Kliknite na text, ktorý označuje dôvod exekučného konania. Exekúcia je z dôvodu:
• nesplácania pôžičky, alebo úveru
• nezaplatenia pokuty za cestovanie načierno v hromadnej doprave
• nedoplatky na nájomnom
• nezaplatené faktúry
     Pre riešenie vyššie uvedených problémov, môžete využiť naše služby, alebo môžete kontaktovať advokátov poskytujúcich právne služby prostredníctvom centra právnej pomoci na oficiálnej stránke Slovenskej advokátskej komory.
     Čo hovorí teória. Exekúcia čiže vykonávacie konanie je nútený výkon exekučného titulu. Tým je napr. vykonateľné rozhodnutie súdu, vykonateľný rozhodcovský nález, notárska zápisnica so zvolením k vykonateľnosti, vykonateľné rozhodnutie orgánu štátnej správy a územnej samosprávy, alebo iná vykonateľné rozhodnutie a schválené zmiery a listiny, ktorých výkon pripúšťa zákon.

    
Exekúcia spočíva väčšinou vo vymoženie peňažnej čiastky od povinného (dlžníka) pre oprávneného (veriteľa), prípadne v donútení na splnenie inej povinnosti. Ako vykonávacie konanie teda sleduje realizáciu toho, čo sa zistilo  v právom konaní, ak potom nedošlo k dobrovoľnému plneniu zo strany povinného. Medzi zisťovacím a vykonávacím a zisťovacím konaním však neexistuje bezprostrednú nadväznosť, exekučné konanie je samostatný druh civilného procesu so špecifickými procesnými zásadami a inštitútmi, v priebehu ktorého navyše vznikajú nové hmotnoprávne vzťahy. Vždy ale musí najskôr prebehnúť konanie, ktorého výsledkom musí byť vykonateľný exekučný titul a až v prípade dobrovoľného nesplnenia takto rozhodnutia a oprávnenému priznaného práva voči povinnému možno podať návrh na začatie exekúcie. Bez návrhu oprávneného nemožno exekučné konanie začať.
PLENKALL©  | P.O.BOX 177 | 851 01 Bratislava | Slovakia | webové sídlo: www.plenkall.com
(+421) 0239008732; 0917291669; 0944444895; 0944029428;  (+420) 567723059; (SMS) 720357310;
e-mail: poradna@plenkall.com | info@plenkall.com | riskmanager@plenkall.com | financie@plenkall.com


Je vám toto povedomé? Tak poďme to vyriešiť. Aj dlhy sa dajú skrotiť.