m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Cestina  

investičný vklad 2.500€

64,00€Detajly

Popis produktu

Investičný vklad, je vkladom do podnikania. Po vklade sa stáva naša spoločnosť tichým spoločníkom v podnikaní. Tento investičný vklad je na obdobie jedného roku. Toto obdobie sa môže predlžovať podľa dohody. Počas tohto obdobia, vypláca podnikateľský subjekt, iba dohodnutý výnos z mesačného obratu.Pre poskytnutie investície predkladá podnikateľ - živnostník:
- čestné vyhlásenie o majetku (formulár zašleme mejlom)
- naskenovanú pokladničnú knihu – mesačné výkazy
- naskenované daňové priznanie (ak takéto má)
- naskenovaný dokument oprávnenia na podnikanie
- nájomnú zmluvu na podnikateľské priestory, alebo LV
- foto podnikateľských priestorov (môže byť fotené aj mobilom)

Investícia bude odoslaná na bankový účet podnikateľa jednorázovo po jej schválení. Podnikateľ bude podpisovať zmluvu o investícií a notársku zápisnicu na dohodnutom notárskom úrade, spravidla v mieste pôsobnosti podnikateľa.
Za spracovanie žiadosti o investičný vklad sa platí jednorazový administratívny poplatok. V prípade neschválenia investičného vkladu, bude nespotrebovaná časť poplatku vrátená na bankový účet podnikateľa. Cenník výkonov je uverejnený na webovej stránke spoločnosti.

Výška vyplácaného výnosu, bude dohodnutá podľa obratu a sortimentu. Výška vyplácaného výnosu môže byť dohodnutá ako fixná, alebo v závislosti od obratu. V prípade, ak sa dohodne len určitá komodita pre investíciu, bude vyplácaný výnos len z obratu tejto komodity.

Vy podnikáte, my vám k tomu dáme financie.
Podľa skúseností, podnikateľ by dosahoval lepšie hospodárske výsledky, ak by mal dostatok peňazí na zabezpečenie tovaru, alebo technológie. Čo ale, ak nemáte dostatočnú históriu v podnikaní a nemôžete doložiť to čo banky žiadajú? Najčastejšia odpoveď je zamietavá.
V niektorých štátoch existuje investovanie do akcií. Vy ale nie ste významná akciová spoločnosť a investori sa k vám nehrnú. Tu je možnosť, ako získať investíciu do vášho podnikania.

Investícia je formou vkladu tichého spoločníka. Nemenia sa žiadne vlastnícke práva.

Zmluva o tichom spoločenstve 
Zmluva o tichom spoločenstve predstavuje záväzkovoprávny vzťah medzi podnikateľom a tichým spoločníkom, v rámci ktorého sa tichý spoločník zaväzuje podieľať sa na podnikateľskej činnosti podnikateľa určitým vkladom. Podnikateľ sa zároveň zaväzuje vyplatiť tichému spoločníkovi podiel na zisku dosiahnutom pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. 
Výška vkladu tichého spoločníka pritom spravidla reálne ovplyvňuje výšku jeho podielu na zisku podnikateľa. 
Z dôvodu zabezpečenia práv oboch zmluvných strán, je zmluva o tichom spoločenstve  doložená notárskou zápisnicou.
Investičný vklad je prevedený na bankový účet podnikateľa do 24 hodín od podpisu dokumentov.

Pre vás od nás

PLENKALL homepge