m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Úver pre právnické osoby 60.000 €/36

627,76€Detajly

Popis produktu

Úver pre právnické osoby vo výške 60 000 € na 36 mesiacov. Splátka je jeden krát mesačne. Výška mesačnej splátky je stanovená na 3274,67 €. Celková výška splateného úveru, vrátane poplatkov, predstavuje sumu 118 515,76 €. V tejto sume je zarátaný poplatok za spracovanie žiadosti vo výške 627,76 € ako aj poplatok za poskytnutie úveru. Reálna prepočítaná fixná úroková sadzba je 2,68% mesačne. V skutočnosti nejde o úrokovú sadzbu, ale o poplatok za poskytnutie úveru rozrátaný v mesačných splátkach. V prípade predčasného splatenia je odrátaných 10% z nesplatenej čiasky. RPMN u tohto produktu je 32,51% Tento údaj RPMN slúži výhradne na porovnávanie s inými úvermi

Žiadateľom môže byť:
* spoločnosť s ručením obmedzeným
* verejná obchodná spoločnosť
* komanditná spoločnosť
* akciová spoločnosť
* obecný úrad
* družstvo

Úvery pre právnické osoby teda pre firmy sa delia na prevádzkové a investičné. Jedno majú však spoločné - predstavujú významný zdroj financovania každej spoločnosti.

Prevádzkové úvery využívajú spoločnosti na financovanie krátkodobých a strednodobých potrieb, ktoré sú spojené s každodennou aktivitou. Ide predovšetkým nákup materiálu, tovaru, financovanie pohľadávok a ďalších minoritných nákladov , ktoré sú s prevádzkovou činnosťou v podniku späté.

Investičný úver slúži na financovanie spravidla dlhodobého (investičného) majetku a to ako v jeho hnuteľné aj nehnuteľné podobe. Ide o presné nastavenie parametrov úveru ako je čerpanie, splácanie a faktické poskytnutie.

Pre posúdenie úveru bude potrebné elektronicky predložiť:
- čestné vyhlásenie k majetku + cash flow
- naskenovaný výpis z obchodného registra
- v prípade subjektu, ktorý ešte nepodával DP, teda podniká menej ako jedno zdaňovacie obdobie, podnikateľský plán
- v prípade subjektu, ktorý úž podával DP, naskenované DP
- naskenovanú Spoločenskú zmluvu, alebo štatút, alebo Zakladateľskú listinu
- naskenovaný OP, alebo identifikačnú kartu štatutára

Pri podávaní žiadosti môžete v kolónke „Pridať komentár k Vašej žiadosti“ uviesť skutočnosti, ktoré podporia schválenie Vašej žiadosti. V prípade, ak budete posielať dokumenty v elektronickej podobe, tieto zasielajte výhradne mejlom. Doporučujeme k tomu použiť odpovedný e-mail, na správu, ktorú dostanete po dokončení žiadosti do Vašej e-mailovej schránky. Poplatok za spracovanie žiadosti, je podmienkou pre spracovanie žiadosti. V prípade zamietnutia žiadosti z dôvodu nedostatočnej garancie, nespotrebovaná časť poplatku bude vrátená na bankový účet klienta.

Spracovanie žiadosti bežne trvá 14 pracovných dní odo dňa skompletovania dokumentácie. Doba môže byť odlišná v závislosti na promptnej komunikácii klienta.

Bankový register neskúmame, relevantná je bonita.

Pre vás od nás

PLENKALL homepge