m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Cestina  

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre komunikáciu s klientom.
Klient dáva súhlas v súlade so zákonom 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "zákon"), aby spoločnosť PLENKALL, P.O.BOX 177, 851 01 Bratislava, (ďalej len "spoločnosť PLENKALL"), spracovávala jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom vo vyplnenom formulári, t.j. meno, priezvisko a telefónne číslo atď. za účelom overenia jeho osobných údajov s cieľom poskytnutia ponuky produktov a služieb spoločnosti PLENKALL. Vyššie uvedený súhlas udeľuje klient spoločnosti PLENKALL na dobu 5 rokov. Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v súlade s platnou právnou úpravou. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Súhlas dáva klient registráciou na webovom sídle www.plenkall.com. V prípade, ak klient chce odvolať svoj súhlas, vykoná tak formou elektronickej komunikácie, teda cez e-mail. V prípade, ak do spoločnosti PLENKALL bude doručená žiadosť klienta o odstránenie jeho údajov, vykoná tak najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.

Uvedomujeme si význam a citlivosť vašich osobných údajov a vážime si dôveru, ktorú nám prejavujete ochotou využívať prostriedky elektronickej komunikácie. 

Ochrana a bezpečnosť dát je jednou z našich priorít, bez ktorej nie je možné vytvárať dôveryhodné vzťahy s našimi klientmi a obchodnými partnermi. Týmto by sme radi zdôraznili, že všetky osobné údaje, ktoré použijete v elektronickej komunikácii s nami, sú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v centrálnej databáze s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Pre komunikáciu je použitý SSL protokol od autority RapidSSL CA, GeoTrust, Inc. a je používané šifrovanie na vysokej úrovni. Zobrazenie certifikátu si môžete overiť kliknutím na ikonu vo vašom prehliadači.

Právna úprava ochrany osobných údajov na národnej úrovni vychádza zo všeobecného osobnostného práva chráneného štátom, základných práv a slobôd zakotvených v Ústave Slovenskej republiky. Podľa čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky má každý právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Podľa čl. 16 Ústavy Slovenskej republiky je nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia zaručená, pričom máme na mysli nedotknuteľnosť súkromia v spojitosti s celou intímnou oblasťou osobného života a nie iba v zmysle ochrany obydlia a toho, čo sa deje za dverami nášho domu, alebo bytu. Za porušenie tohto práva však nie je možné považovať iba odôvodnenú obavu zo zneužitia osobných údajov. Tieto ústavné práva sú v podmienkach Slovenskej republiky premietnuté predovšetkým do zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov. 


Na národnej úrovni je ochrana osobných údajov zakotvená najmä v:

 

 

späť


Pre vás od nás

PLENKALL homepge