m menu image  m home m cart

Jazyk

Slovencina  Čeština  

Reklamační řád

Reklamační řád
1.Úvodní ustanovení
1.1. Společnost PLENKALL. (Dále jen "PLENKALL." Nebo "prodávající") tímto reklamačním řádem v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů řádně informuje spotřebitele (dále také "zákazník" nebo "kupující") o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také "reklamace") včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit ..
1.2. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
1.3. Tento reklamační řád je v souladu s  Zákonem o ochraně spotřebitele umístěn  na internetových stránkách webového sídla www.plenkall.com
1.4. Tento reklamační řád je závazný pro Poskytovatele i Uživatele.
1.5. Tímto reklamačním řádem Poskytovatel informuje Uživatele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
1.6. Tento reklamační řád je umístěn na viditelném místě v sídle Poskytovatele a je zveřejněn na internetových stránkách Poskytovatele.
1.7. Okamžikem zaplacení ceny za objednanou Službu Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s tímto reklamačním řádem.

2. Výklad pojmů
2.1. Poskytovatelem se rozumí společnost PLENKALL a je prtneri
2.2. Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu o poskytnutí služby a která má právo na uplatnění nároků z odpovědnosti za vady (dále jen "Uživatel").
2.3. Spotřebitelům se rozumí Uživatel (fyzická osoba), který využívá poskytované služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.
2.4. Službou se rozumí služby nabízené Poskytovatelem, a to Služby hodnocení bonity risk manažerem pro potřebu posouzení ve smyslu zákona 145/2010 Sb.
2.5. Reklamací se rozumí uplatnění práva z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
2.6. Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení odstraněním vady poskytované služby, výměnou služby za jinou, vrácením ceny účtované za poskytnutou službu, vyplacením přiměřené slevy z ceny účtované za poskytnutou službu nebo odůvodněné zamítnutí reklamace.

3. Odpovědnost za vady
3.1. Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci:
- Na kvalitu poskytované služby,
- Na správnost ceny vyúčtované za poskytovanou službu, pokud má důvodnou pochybnost, že faktura za Službu nebyla vystavena v souladu se smlouvou a ceníkem Poskytovatele.
3.2. Reklamaci musí Uživatel uplatnit u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co zjistil vadu poskytované služby nebo nesprávnost vyúčtované částky, nejpozději však do 30 dnů, jinak právo na reklamaci zaniká.
3.3. Reklamaci podle bodu 1 tohoto článku může Uživatel uplatnit:
a. písemně na adrese Poskytovatele,
b. e-mailem na helpdesku nebo obchodním oddělení Poskytovatele,
c. osobně v sídle Poskytovatele. Konkrétní kontaktní údaje Poskytovatele jsou zveřejněny na jeho webové stránce.
3.4. Při uplatnění reklamace Uživatel vyplní reklamační protokol zveřejněn na internetové stránce Poskytovatele. V reklamačním protokolu Uživatel uvede své identifikační a kontaktní údaje (adresu bydliště, pobytu, příp. Sídla, telefonní číslo, e-mail), přesně označí a popíše vadu služby a způsob, jakým se vada projevuje, jakož i časové vymezení, kdy podle Uživatele došlo k omezení kvality poskytnuté služby. V reklamačním protokolu Uživatel dále uvede, který z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje a jakým způsobem žádá převzetí vyřízené reklamace (osobní převzetí, zaslání poštou), případně další potřebné údaje. V případě reklamace správnosti vyúčtování za poskytnutou Službu musí Uživatel uvést i účetní období, kterého se reklamace týká.
3.5. Poskytovatel neodpovídá za případné nesprávné údaje uvedené Uživatelem v jím uplatněné reklamaci a za nemožnost doručení písemností na Uživatelem uvedenou kontaktní adresu.
3.6. Reklamační protokol Uživatel zašle Poskytovateli poštou na adresu sídla Poskytovatele, případně e-mailem na adresu Poskytovatele nebo ji uplatní osobně v sídle Poskytovatele.
3.7. Uplatnění reklamace na správnost vyúčtované (fakturované) ceny za poskytovanou službu nemá odkladný účinek na zaplacení úhrady, tj nezbavuje Uživatele povinnosti zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti.
3.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo neuznat reklamaci, pokud snížení kvality Služby způsobili
• okolnosti vylučující odpovědnost,
• neodborné nebo neoprávněné zásahy Uživatele do nastavení Služeb nebo jiných třetích osob, jimž Uživatel umožnil vědomě nebo nevědomě, a to i svým nedbalým chováním, takový zásah nebo
• jestliže Uživatel uplatnil reklamaci po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy vadu nebo nesprávnost vyúčtování zjistil.
3.9. Za den zahájení reklamačního řízení se považuje den, kdy Uživatel uplatnil reklamaci u Poskytovatele, tj den, kdy písemná reklamace doručena Poskytovateli v souladu s bodem 6 tohoto článku. V případě, že uplatněná reklamace neobsahuje všechny požadované údaje podle bodu 4 tohoto článku, reklamační řízení začíná až dnem doručení všech požadovaných údajů. Pokud Uživatel ani na výzvu Poskytovatele nedoplní chybějící údaje, reklamace bude považována za nedůvodnou.
3.10. Pokud Služba, kterou Uživatel reklamuje vyžaduje přístupové údaje (hesla) do systému, je Uživatel povinen příslušné údaje (hesla) oznámit při uplatnění reklamace. Pokud tak neučiní, dnem zahájení reklamačního řízení bude až den dodání přístupových údajů Uživatelem.

4. Vyřízení reklamace
4.1. Při osobním uplatnění reklamace vydá zaměstnanec Poskytovatele Uživateli přijímací protokol, který je potvrzením o přijetí (uplatnění) reklamace.

4.2. Při uplatnění reklamace poštou nebo prostřednictvím e-mailu doručí Poskytovatel Uživateli potvrzení o přijetí reklamace na jím uvedenou kontaktní adresu, případně e-mailovou adresu; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud Uživatel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

4.3. Poskytovatel prošetří uplatněnou reklamaci bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění a rozhodne o způsobu vyřízení reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

4.4. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace uvedené v bodě 3 tohoto článku má Uživatel právo od smlouvy odstoupit nebo právo na výměnu služby za jinou.

• vyřízení reklamace vydá Poskytovatel Uživateli výstupní protokol, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, který je potvrzením o vyřízení reklamace. Spolu s předáním výstupního protokolu prodávající splní svou povinnost, která mu z reklamace vyplývá.

• vyřízení reklamace informuje Poskytovatel Uživatele zasláním e-mailové zprávy spolu s výstupním a příp. i přijímacím protokolem na e-mailovou adresu Uživatele, v případě, že Uživatel požádal o zaslání informace o vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailu. Pokud Uživatel požádá o zaslání informace poštou, Poskytovatel zašle výstupní a příp. i přijímací protokol na kontaktní adresu Uživatele uvedenou v reklamaci.

4.5. Poskytovatel je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání orgánu dozoru k nahlédnutí. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.

5. Způsob vyřízení reklamace
5.1. Pokud se na poskytované službě vyskytne vada, kterou lze odstranit, má Uživatel právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Poskytovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. O způsobu odstranění vady rozhoduje Poskytovatel.
5.2. Uživatel má právo odstoupit od uzavřené smlouvy:
5.3. pokud nabízená služba vykazuje vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se služba mohla řádně využívat jako služba bez vady,
5.4. jde sice o vady odstranitelné, avšak Uživatel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady službu řádně využívat; za opětovné vyskytnutí vady se považuje stav, jestliže se stejná vada vyskytne potřetí po nejméně dvou předchozích odstraněna,
5.5. jde sice o vady odstranitelné, avšak Uživatel nemůže pro větší počet vad službu řádně využívat; za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, které brání řádnému využívání služby,
5.6. Poskytovatel nevybaví reklamaci v 30denní lhůtě (v tomto případě se má za to, že jde o neodstranitelnou vadu).
5.7. V případech uvedených v bodu 2 tohoto článku se může Poskytovatel s uživatelem dohodnout o vyřízení reklamace výměnou reklamované Služby za jinou.
5.8. Pokud se na nabízené službě objeví jiné vady neodstranitelné, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny služby.
5.9. Při vyřizování reklamace poskytnutím slevy z účtované (fakturované) ceny se přihlédne k charakteru vady, dobu jejího trvání a možnost dalšího využívání služby. O výši poskytované slevy rozhoduje jednatel Poskytovatele.
5.10. Poskytovatel vyřídí reklamaci a ukončí reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
• odstraněním vady poskytované služby,
• výměnou služby za jinou po předchozí dohodě s Uživatelem,
• vrácením ceny zaplacené za poskytovanou službu (při odstoupení od smlouvy)
• vyplacením přiměřené slevy z ceny poskytované služby,
• odůvodněným zamítnutím reklamace.
5.11. V případě uznání reklamace týkající se správnosti vyúčtované částky Poskytovatel zúčtuje oprávněně reklamovanou cenu za službu v nejbližším zúčtovacím období, případně obdobích až do vrácení celé oprávněně reklamované ceny, případně dohodne s kupujícím Uživatelem prodloužení předplaceného období poskytování Služby. Pokud byla cena účtovaná (fakturovaná) za jednorázově poskytnutou službu, částka oprávněně reklamované ceny se kupujícímu uživateli vrátí.

6. Závěrečná ustanovení
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny a doplnění tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Dohled nad dodržováním povinností ze strany Poskytovatele služeb ve věcech ochrany spotřebitele ve smyslu platné právní úpravy provádí Slovenská obchodní inspekce - Ústřední inspektorát Slovenské obchodní inspekce, adresa: poštovní přihrádka 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a její podřízené místně příslušné inspektoráty. a Národní banka Slovenska,


Pre vás od nás

PLENKALL homepge