Nebankové financie pre podnikateľské účely, na základe hodnotenia bonity. Nie je potrebné predkladať daňové priznanie. Pre účel hodnotenia schopnosti splácať poskytnutý úver – bonity, žiadateľ vyplní „Čestné vyhlásenie“

 

Nebankové úvery poskytujeme pre podnikateľov, teda pre:
•    živnostníkov
•    právnické osoby (s.r.o., a.s., n.o, atď)
•    pre osoby, ktoré majú pridelené IČO
Úvery neposkytujeme pre zamestnancov, dôchodcov a ostatné fyzické osoby.

       Pre získanie úveru, alebo investície do podnikania, je potrebné podať žiadosť o konkrétny produkt. K podaniu žiadosti je nevyhnutné mať vytvorený klientský účet, ktorý si vytvoríte registráciou. Vytvorenie a vedenie účtu je bezplatné. Po vytvorení účtu a prihlásení, získate veľa možností, vrátane vlastnej administrácie. Čokoľvek, čo sa týka vzájomnej komunikácie po Vašom prihlásení, je predmetom obchodného tajomstva a ochrany osobných údajov.

      Úver Vám poskytneme po podaní žiadosti, na základe údajov, ktoré nám doručíte formou Čestného prehlásenia.  Pre schválenie úveru, alebo investície, nie je potrebný ručiteľ ani záruka nehnuteľnosťou. Pri spracovaní  žiadostí, neoverujeme úverový register.

   Za spracovanie žiadosti sa platí zálohovo administratívny poplatok. Poplatok za spracovanie žiadosti je zálohovou úhradou za službu risk manažéra. V prípade, ak je klientovi žiadosť zamietnutá z dôvodu nedostatočnej garancie, nespotrebovaná časť poplatku je vrátená na účet klienta tak, ako je uvedené v Obchodných podmienkach. Úhrada zálohového poplatku je prejavom vzájomnej dôvery a zároveň je to pre poskytovateľa finančných prostriedkov prvý signál, že klient je schopný uhrádzať svoje záväzky.  

      Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, alebo mejlom. V prípade, ak sa nemôžete dotelefonovať, pošlite nám vaše tel. číslo, zavoláme. Formulár, kontaktné údaje, a mnoho ďalších informácií, nájdete v postranných boxoch.

Postup pri podávaní a schvaľovaní žiadosti:

   Vyberiete si produkt, ktorý vám vyhovuje. Po výbere, vložíte do košíka. Máte tu možnosť výberu produktu, podľa požadovanej výšky a lehoty splatnosti.
Po výbere produktu, odošlete Vašu žiadosť na spracovanie.
Systém doručí na Vašu e-mailovú adresu, ktorú zadáte pri registrácii, e-mail s inštrukciami a kompletnými informáciami.
   Po úhrade zálohového poplatku, žiadosť postúpi na spracovanie risk manažérovi. Manažér Vám pošle na Vašu e-mailovú adresu, doplnkový dokument "Čestné vyhlásenie". Vy ho vyplníte a pošlete späť e-mailom.

  Po schválení úveru, najprv pošleme úverovú zmluvu na vašu e-mailovú adresu, aby ste sa mohli oboznámiť s textom zmluvy a prípadne ju pripomienkovať. Vtedy nám oznámite číslo bankového účtu, kam bude bankovým prevodom odoslaný úver. Nie je podmienkou, aby bol bankový účet na vaše meno.
Dokumenty u nás vytlačíme a zašleme poštou na vašu adresu.
Dokumenty podpíšete overeným podpisom. Môžete si zvoliť podpísať na notárskom úrade, obecnom úrade, alebo na matrike.
Po tom ako nám doručíte podpísané dokumenty, odošleme úver na bankový účet najneskôr do 48 hodín.
  Nepredkladajú sa žiadne potvrdenie, výplatné pásky, ani podobné dokumenty.  Finančnú hotovosť Vám prevedieme na Váš účet najneskôr do 48 hodín po podpísaní dokumentov (mimo dní pracovného pokoja).
   Komunikácia prebieha na zabezpečenom portáli, ktorý je chránený šifrovaním a používa pre toto zabezpečenie bezpečnostný certifikát. Nemusíte mať obavy, že Vaše údaje uvidí niekto neoprávnený.  Platnosť certifikátu si môžete ľahko overiť kliknutím na ikonku zabezpečenia na hornej, alebo spodnej lište. Zabezpečené stránky vždy začínajú  https://.... V tomto prípade sa v prehliadačoch zobrazujú aj doplnkové ikony, ktoré sú rôzne, podľa typu prehliadača. Ak poskytujete vaše údaje, vždy dbajte na bezpečnosť. Nikdy neposkytujte údaje, ako je rodné číslo, číslo bankového účtu, PIN a podobne.  My tieto údaje nikdy nežiadame.

--------------------------------------------------------------------------------plenkall
    Pri poskytnutí úveru je spísaná úverová zmluva. Táto úverová zmluva je v zmysle celkovej koncepcie Obchodného zákonníka a patrí medzi absolútne obchodné záväzkové vzťahy, čo znamená, že bez ohľadu na povahu zmluvných strán sa zmluva bude riadiť vždy Obchodným zákonníkom (Obch. Z. SK 513/1991 Zb.). Koncepcia úverovej zmluvy v Obchodnom zákonníku je všeobecnou úpravou, a preto špecifické úverové zmluvy ako zmluva o úvere sa bude subsidiárne riadiť tiež špeciálnou právnou úpravou úverových operácií v zákone o bankách, prípadne v zákone o stavebnom sporení.
    Podľa charakteristiky, sa zmluvou o úvere zaväzuje veriteľ, že na požiadanie dlžníka poskytne v jeho prospech peňažné prostriedky do sumy v zmluve uvedenej a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky - odplatu (§ 497 Obch.Z.SK).
     Zmluva o úvere vzniká už dohodou strán o jej obsahu a je teda zmluvou konsenzuálnou, predmetom ktorej môžu byť výlučne len peňažné prostriedky.
Nárok na poskytnutie peňažných prostriedkov je dlžník oprávnený uplatniť v lehote určenej v zmluve, pričom ak táto lehota nie je zmluvne určená, môže dlžník tento nárok uplatniť, dokiaľ niektorá strana poskytnutie úveru nevypovie (§ 500 ods. 1 Obch.Z.SK).