PLENKALL MONEY

Euro školak


Edukatívny bilingválny časopis


Kvalita vzdelávania sa často posudzuje práve podľa toho, aký nadštandard pedagógovia ponúkajú.
Jazykovo zdatnejší študenti majú nesporne väčšie možnosti na vzdelávanie či už priamo pri vyučovaní, ale najmä pri čítaní literárnych diel. V ostatnom čase dochádza k tomu, že deti nepoznajú mnoho výrazov, ktoré sú diametrálne odlišné v jazyku slovenskom a českom.
Deti, ktoré nie sú vybavené dostatočnou slovnou zásobou tak odmietajú čítať literatúru v inom ako materinskom jazyku a pritom ich stačí len správne nasmerovať a ponúknuť im v dostatočnej miere možnosť na oboznámenie sa.

Vzdelávanie a doplnkové učivo


Na prekonanie tejto jazykovej bariéry, i keď neveľkej, prichádza časopis Euroškolák, ako doplnok k výučbovej literatúre, kde hravou formou a krátkym prekladovým slovníkom, ktorý je vždy priložený k textu, napomôže získať potrebnú jazykovú zdatnosť.

Veková skupina


Časopis Euroškolák je určený pre vekovú skupinu 6 - 15 rokov, ale podľa skúseností ho čítajú aj dospeláci.
Prináša poučenie, zábavu, učebné a pravopisné pomôcky, logopedické cvičenia, súťaže a to všetko v súlade s učebnými osnovami pre deti a mládež.

Slovenčina - Čeština


Texty sú v slovenčine a češtine doplnené okamžitým prekladovým slovníkom. Farebné ilustrácie, fotoreportáže, info o EU, euromene a mnoho ďalších tém obsahuje viac ako 40 plnofarebných strán na papieri, ktorý deťom vyhovuje na písanie aj kreslenie. V školskom roku 2008/2009 bude časopis doplnený TOP DVD filmami, dopravnou výchovou. Pre školákov vyšších ročníkov prináša témy, ako sú príprava na testovanie 5 a 9 zo slovenského jazyka a matematiky vytvorené v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Edukatívny bilingválny časopis v základnej verzii sa obsahovo nelíši od verzie s DVD. V časopise je však zakomponovaná dopravná výchova, ktorá nadväzuje na multimediálny nosič. Pre efektívne zvládnutie, je vhodné deťom poskytnúť plnohodnotný obsah. V spolupráci KŠU a ŠPÚ sú témy koncipované tak, aby prinášali nielen zábavu, ale najmä vedomosti zábavnou formou. Jednoducho, aby bola škola s úsmevom.

Výtvarná súťaž


Foto súťaž


Zábava a poučenie


Škola hrou


Logopedické minimum